Svečias
Titulinis
ELSST tezauras
 ELSST tezauras  ELSST tezauras

ELSST tezauras

ELSST: terminai anglų kalba:
Šie terminai buvo parengti neredaguojamoje formoje tik spausdinimo tikslais ir kad atitiktų finansavimo reikalavimus. Jų prieinamumas šia forma nesuteikia ir neperduoda jokių intelektinės nuosavybės teisių. Bet kuriam kitokiam ar vėlesniam šių terminų panaudojimui (panaudojimams) būtų reikalinga licencija.

ELSST: terminai lietuvių kalba:
Šie terminai buvo parengti neredaguojamoje formoje tik spausdinimo tikslais ir kad atitiktų finansavimo reikalavimus. Bet kuriam kitokiam ar vėlesniam šių terminų panaudojimui (panaudojimams) būtų reikalinga licencija.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

A

Terminas anglų kalba Terminas lietuvių kalba Pastabos
ABILITY GEBĖJIMAS NULL
ABILITY EVALUATION GEBĖJIMŲ VERTINIMAS ASMENS PASIRENGIMAS ATLIKTI TAM TIKRUS FIZINIUS AR INTELEKTINIUS UŽDAVINIUS. GALI BŪTI NAUDOJAMAS RYŠIUM SU NEGALIA AR KITAIS SPECIALIAIS NEAKADEMINIAIS POREIKIAIS (PVZ., ĮDARBINIMO SRITYJE).
ABILITY GROUPING GRUPAVIMAS  PAGAL GABUMUS NULL
ABORTION (INDUCED) NĖŠTUMO NUTRAUKIMAS NULL
ABSENTEEISM PRAVAIKŠTOS NULL  SIN. NEATĖJIMAS Į DARBĄ
ABUSE PIKTNAUDŽIAVIMAS NULL SIN. NEDERAMAS ELGESYS
ABUSE OF THE ELDERLY SMURTAS PRIEŠ PAGYVENUSIUS ŽMONES NULL
ACADEMIC ABILITY AKADEMINIAI GEBĖJIMAI AUKŠTŲ AKADEMINIŲ REZULTATŲ PASIEKIMO POTENCIALAS
ACADEMIC ACHIEVEMENT AKADEMINIAI PASIEKIMAI AUKŠTESNIS NEI STANDARTINIS TEORINIŲ ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ MOKĖJIMŲ AKADEMINIS LYGIS ARBA SĖKMĖ SIEKIANT UŽSIBRĖŽTO TIKSLO
ACADEMIC DEPARTMENTS AKADEMINIAI PADALINIAI NULL
ACADEMIC FREEDOM AKADEMINĖ LAISVĖ NULL
ACCESS TO COUNTRYSIDE GALIMYBĖ VYKTI Į UŽMIESTĮ NULL
ACCESS TO EDUCATION MOKSLO PASIEKIAMUMAS NULL
ACCESS TO FACILITIES ĮRANGOS PRIEINAMUMAS ĮRANGOS, PRIEMONIŲ PRIEINAMUMO TAM TIKROMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS MASTAS; ĮRANGOS, PRIEMONIŲ BUVIMAS TAM TIKROSE VIETOSE
ACCESS TO HEALTH SERVICES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS NULL
ACCESS TO INFORMATION INFORMACIJOS  PRIEINAMUMAS NULL
ACCESS TO INFORMATION AND COMMUNICATIONS  TECHNOLOGY INFORMACIJOS  IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJŲ PRIEINAMUMAS NULL
ACCIDENTS NELAIMINGI ATSITIKIMAI NULL
ACCIDENTS AT WORK NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE NULL
ACCIDENTS IN THE HOME NELAIMINGI ATSITIKIMAI NAMUOSE NULL
ACCOUNTABILITY ATSKAITOMYBĖ NULL
ACCOUNTANTS BUHALTERIAI NULL
ACCOUNTING APSKAITA NULL
ACHIEVEMENT PASIEKIMAI NULL SIN. SĖKMĖ, LAIMĖJIMAI
ACID RAIN RŪGŠTŪS LIETŪS NULL
ACOUSTICS AKUSTIKA NULL
ACUPUNCTURE AKUPUNKTŪRA NULL
ADDICTION ŽALINGI ĮPROČIAI NULL
ADMINISTRATION ADMINISTRAVIMAS NULL
ADMINISTRATION  OF DRUGS VAISTŲ IŠRAŠYMAS NULL
ADMINISTRATION  OF JUSTICE TEISINGUMO VYKDYMAS NULL
ADMINISTRATIVE  AREAS ADMINISTRACINIAI  VIENETAI NULL
ADMINISTRATIVE  HISTORY ADMINISTRATIVIMO  ISTORIJA NULL
ADMINISTRATIVE  LAW ADMINISTRACINĖ TEISĖ NULL
ADMINISTRATIVE  REFORM ADMINISTRACINĖ REFORMA NULL
ADMINISTRATIVE  STRUCTURES ADMINISTRACINĖS STRUKTŪROS NULL
ADMINISTRATIVE  TRIBUNALS ADMINISTRACINIAI  TEISMAI NULL
AGRICULTURAL  SUBSIDIES ŽEMĖS ŪKIO SUBSIDIJOS NULL
AGRICULTURAL  WORKERS ŽEMĖS ŪKIO DARBININKAI NULL
AGRICULTURAL  YIELDS DERLINGUMAS NULL
AGRICULTURE  AND VETERINARY EDUCATION ŽEMĖS ŪKIO IR VETERINARIJOS DALYKŲ MOKYMAS NULL
AGRICULTURE  EDUCATION ŽEMĖS ŪKIO DALYKŲ MOKYMAS NULL
AGRICULTURE,  FORESTRY AND FISHERY EDUCATION ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS DALYKŲ MOKYMAS NULL
AIDS (DISEASE) AIDS NULL
AIDS FOR THE DISABLED PAGALBINĖS PRIEMONĖS NEĮGALIESIEMS INVALIDŲ VEŽIMĖLIAI, KLAUSOS APARATAI, KOMPIUTERIAI NEREGIAMS IR KT. ĮRENGIMAI, PRIETAISAI; SIN. KOMPENSACINĖ TECHNIKA , PRIETAISAI NEĮGALIESIEMS
AIR ACCIDENTS AVIAKATASTROFOS NULL
AIR CONDITIONING ORO KONDICIONAVIMAS NULL
AIR FORCES KARINĖS ORO PAJĖGOS NULL
AIR POLLUTION ORO TARŠA NULL
AIR SAFETY SKRYDŽIŲ SAUGA NULL
AIR TRAFFIC ORO EISMAS NULL
AIR TRANSPORT ORO TRANSPORTAS NULL
AIR TRAVEL SKRYDŽIAI (KELIONĖS) NULL
AIR WARFARE ORO KARAS NULL
AIRBAGS ORO PAGALVĖS NULL
AIRCRAFT SKRAIDYMO APARATAI NULL
AIRPORT SECURITY ORO UOSTŲ APSAUGA NULL SIN. ORO UOSTŲ SAUGUMAS
AIRPORTS ORO UOSTAI NULL
ALCOHOL LAW VIOLATIONS ALKOHOLIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI NULL
ALCOHOLISM ALKOHOLIZMAS NULL
ALIMONY ALIMENTAI NULL
ALLERGIES ALERGIJOS NULL
ALLOTMENTS NUOMOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI NULL
ALTERNATIVE  DISPUTE RESOLUTION (ADR) ALTERNATYVUS  GINČŲ SPRENDIMAS FORMALIŲ TEISMINIŲ PROCEDŪRŲ NEREIKALAUJANTIS  CIVILINIŲ GINČŲ SPRENDIMO BŪDAS, KURIAME DALYVAUJA NEPRIKLAUSOMA TREČIOJI ŠALIS
ALTITUDE AUKŠTIS NULL
AMATEUR CHOIRS MĖGĖJIŠKI CHORAI NULL
AMATEUR PHOTOGRAPHY MĖGĖJIŠKA FOTOGRAFIJA NULL
AMBULANCE SERVICES GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS NULL
AMNESTY AMNESTIJA NULL
ANALYSIS ANALIZĖ NULL
ANARCHISM ANARCHIZMAS NULL
ANATOMICAL SYSTEMS ANATOMINĖS SISTEMOS NULL
ANATOMY ANATOMIJA NULL
ANGER PYKTIS NULL
ANIMAL BREEDING GYVŪNŲ VEISIMAS NULL
ANIMAL PRODUCTS GYVŪNINIAI PRODUKTAI NULL
ANIMAL RIGHTS GYVŪNŲ TEISĖS NULL
ANIMALS GYVŪNAI NULL
ANNIVERSARIES JUBILIEJAI NULL
ANONYMISED  DATA ANONIMINIAI DUOMENYS NULL
ANOXIA ANOKSIJA KVĖPAVIMO KOMPLIKACIJOS DĖL DĖGUONIES TRŪKUMO
ANTHROPOLOGY ANTROPOLOGIJA NULL
ANTHROPOLOGY  EDUCATION ANTROPOLOGIJOS  MOKYMAS IŠSKYRUS FIZINĘ ANTROPOLIGIJĄ
ANTHROPOMETRIC  DATA ANTROPOMETRINIAI  DUOMENYS NULL
ANTIBIOTICS ANTIBIOTIKAI NULL
ANTI-NUCLEAR  MOVEMENTS JUDĖJIMAI PRIEŠ BRANDUOLINIO GINKLO IR ATOMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMĄ NULL
ANTIQUITIES SENIENOS NULL
ANTI-SEMITISM ANTISEMITIZMAS NULL
ANTISOCIAL BEHAVIOUR ANTIVISUOMENIŠKAS  ELGESYS NULL
ANTI-WAR MOVEMENTS ANTIKARINIAI  JUDĖJIMAI NULL
ANXIETY NERIMAS NULL
ANXIETY DISORDERS NERIMO SUTRIKIMAI NULL
APARTMENTS APARTAMENTAI NULL
APATHY APATIJA NULL
APPEALS (LEGAL) APELIACIJOS NULL
APPLICATION  FOR EMPLOYMENT PRAŠYMAS PRIIMTI Į DARBĄ NULL
APPLIED PSYCHOLOGY TAIKOMOJI PSICHOLOGIJA NULL
APPLIED RESEARCH TAIKOMIEJI TYRIMAI NULL
APPOINTMENT  TO JOB PASKYRIMAS Į DARBĄ NULL
APPOINTMENTS PASKYRIMAI NULL
APPRENTICES PAMEISTRIAI BESIMOKANTIS  AMATO; DARBDAVIO PADEDAMAS PAMEISTRYS ĮGAUNA AMATUI IR PROFESIJAI REIKALINGŲ ŽINIŲ TIESIAI IŠ NORIMOS SRITIES PROFESIONALŲ.
APTITUDE TESTS KVALIFIKACINIAI  EGZAMINAI NULL
AQUATIC ANIMALS VANDENS GYVŪNAI NULL
ARCHAEOLOGICAL  OBJECTS ARCHEOLOGIJOS  OBJEKTAI NULL
ARCHAEOLOGY ARCHEOLOGIJA NULL
ARCHAEOLOGY  EDUCATION ARCHEOLOGIJOS  MOKYMAS NULL
ARCHITECTS ARCHITEKTAI NULL
ARCHITECTURE ARCHITEKTŪRA NULL
ARCHITECTURE  AND BUILDING EDUCATION ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS SPECIALYBIŲ MOKYMAS NULL
ARCHITECTURE  AND TOWN PLANNING EDUCATION ARCHITEKTŪROS IR MIESTŲ PLANAVIMO SPECIALYBIŲ MOKYMAS APIMA STATYBOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRĄ, BENDRIUOMENIŲ PLANAVIMĄ IR KARTOGRAFIJĄ
AREA MEASUREMENT PLOTO MATAVIMAS NULL
ARID ZONES SAUSRINGOS  ZONOS NULL
ARITHMETIC ARITMETIKA NULL
ARMAMENT PROCESS GINKLAVIMASIS NULL
ARMED FORCES GINKLUOTOSIOS  PAJĖGOS NULL
ARMIES KARIUOMENĖ VALSTYBĖS REGULIARIOJI KARIUOMENĖ ARBA SAUSUMOS KARIUOMENĖ
ARMS CONTROL GINKLUOTĖS KONTROLĖ NULL
ARMS RACE GINKLAVIMOSI  VARŽYBOS NULL
ARMS TRADE GINKLŲ PREKYBA NULL
ARREST SUĖMIMAS NULL
ARSON PADEGIMAI NULL
ARTHRITIS ARTRITAS NULL
ARTIFICIAL INSEMINATION APVAISINIMAS NULL
ARTISTIC ACTIVITIES MENINĖ VEIKLA VEIKLA SUSIJUSI SU VAIZDUOJAMUOJO  MENO KŪRIMU IR VERTINIMU
ARTS MENAI NULL
ARTS EDUCATION MENINIS LAVINIMAS NULL
ASPIRATION SIEKIAI NULL SIN. TROŠKIMAI, VILTYS
ASSASSINATION ŽUDYMAS UŽ PINIGUS AR POLITINIAIS SUMETIMAIS
ASSAULT UŽPUOLIMAS NULL
ASSETS LĖŠOS NULL
ASSISTANCE ALARM SYSTEMS PAGALBINĖS SIGNALIZAVIMO PRIEMONĖS ASMENINĖS PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO PRIEMONĖS, KURIAS TURI PAGYVENĘ ARBA PAŽEIDŽIAMI ASMENYS PAGALBAI PRISIŠAUKTI
ASSOCIATIONS SUSIVIENIJIMAI NULL
ASTHMA ASTMA NULL
ASTROLOGY ASTROLOGIJA NULL
ASTRONOMY ASTRONOMIJA NULL
ATHEISM ATEIZMAS NULL
ATHLETICS ATLETIKA NULL
ATMOSPHERIC  TEMPERATURE ATMOSFEROS  TEMPERATŪRA NULL
ATTACHMENT  OF EARNINGS UŽDARBIO AREŠTAS TEISINĖ PROCEDŪRA IŠSKAITYMŲ IŠ ASMENS PAJAMŲ PRIEVOLEI ĮVYKDYTI
ATTENDANCE LANKYMAS ESANT GALIMYBEI REIKĖTŲ NAUDOTI KONKRETESNĮ TERMINĄ
ATTITUDE CHANGE POŽIŪRIŲ KAITA NULL
ATTITUDE SCALES POŽIŪRIŲ SKALĖS NULL
ATTITUDES POŽIŪRIAI NULL
AUDIENCE COMPOSITION AUDITORIJOS SUDĖTIS NULL
AUDIENCE REACTION AUDITORIJOS REAKCIJA NULL
AUDIENCE RESEARCH AUDITORIJOS TYRIMAI NULL
AUDIENCES AUDITORIJA NULL
AUDIO AND VIDEO EQUIPMENT GARSO IR VAIZDO ĮRANGA NULL
AUDIO EQUIPMENT GARSO ĮRANGA APIMA GROTUVUS IR GARSO ĮRAŠYMO PRIETAISUS
AUDIOVISUAL  INSTRUCTION VAIZDO IR GARSO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS MOKYMUI VAIZDO IR GARSO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NULL   
AUTHORITARIANISM AUTORITARIZMAS NULL
AUTHORITY AUTORITETAS NULL
AUTHORS AUTORIAI NULL
AUTOMATION AUTOMATIZACIJA NULL
AUTONOMY AT WORK SAVARANKIŠKUMAS  DARBE NULL
AVALANCHES GRIŪTYS NULL
AVERAGE EARNINGS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NULL

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19