Svečias
Titulinis
Istoriniai šaltiniai
 Istoriniai šaltiniai

STUDIJOS
1 Aleksa J., Lietuvos šios dienos žemės ūkis ir jo ateitis, Kaunas, 1924.
2 Aleksa J., Lietuvos ūkininkai ir valstybė, Kaunas, 1926.
3 Aleksandravičius E., Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831 – 1863 metais. Organizaciniai  kultūros ugdymo aspektai, Vilnius, 1989.
4 Alexandrowicz S., Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w WKL, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.28, 1980, Nr.3.
5 Alexandrowicz S., Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i 1 polowie XVII wieku, Roczniki Dziejów Społecznych i gospodarczych, t. 27, 1965, s.35-67.
6 Bairašauskaitė T., Lietuvos totoriai XIX amžiuje, Vilnius, 1996.
7 Bairašauskaitė T., Vilniaus pirkliai XVIII a. pabaigoje – XIX a. ketvirtojo dešimtmečio viduryje: judėjų ir krikščionių padėties palyginimas, Žydai Lietuvos ekonominėje – socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, sudarytojai Vladas Sirutavičius ir Darius Staliūnas, Vilnius, 2006, p. 27-50 (lentelė: Vilniaus pirkliai XVIII a. pabaigoje – XIX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje (pagal gildijas ir konfesijas), p. 38).
8 Baubinas R., Stanaitis S., Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvos pasienyje 1959-1997 metais. 1. Geografinės gyventojų skaičiaus dinamikos Lietuvos pasienyje prielaidos, Geografijos metraštis, 34(1), 2002, p. 122-138.
9 Baubinas R., Stanaitis S., Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvos pasienyje 1959-1997 metais. 3. Gyventojų skaičiaus ir tankumo kaita Lietuvos ir gretimų valstybių pasienio rajonuose, Geografijos metraštis, 35(1-2), 2002, p. 169-183.
10 Beauvois D., Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, t. 1-2, Lublin, 1991.
11 Bendžius A., Liaudies švietimas Tarybų Lietuvoje, Vilnius, 1967.
12 Bendžius A., Bendrojo lavinimo ir aukštoji mokykla Tarybų Lietuvoje 1940–1970 m., Kaunas, Šviesa, 1973.
13 Bičkauskas – Gentvila L., Kniūraitė V., Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje, Vilnius, 1994.
14 Bičkauskas – Gentvila L., 1863 metų sukilimas Lietuvoje, Vilnius, 1958.
15 Biržiška V., Iš Lietuvos gyventojų statistikos XVIII amžiaus gale. Mūsų senovė, 4/5, Tilžė, 1922.
16 Blaszczyk G., Żmudz w XVII–XVIII wieku: Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań,1985.
17 Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczanstwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław, 1986.
18 Borejsza J., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa, 1966.
19 Civinskas R., Rusijos politikos įtaka žydų miestiečių ekonominei veiklai XIX a. pirmojoje pusėje, Žydai Lietuvos ekonominėje – socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, sudarytojai Vladas Sirutavičius ir Darius Staliūnas, Vilnius, 2006, p. 51-78.
20 Česnys G., Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės demografiniai rodikliai 1790 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos istorijos metraštis, 1980, Vilnius, 1981, p. 5-17.
21 Česnys G., Balčiūnienė I., Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija, Vilnius, 1988,
22 Česnys G., Mitraitė E., Binkauskaitė I., Gyventojų biologinės istorijos metmenys, Alytus: miestelis ir miestas, Alytaus miesto ir apylinkių raidos bruožai, Vilnius, 1989, p. 72–79.
23 Česnys G., Mitraitė E., Binkauskaitė I., Kuršų žmonės: kuršiai ar žemaičiai?, Žemaičių praeitis, 1, Vilnius, 1990, p. 51–53.
24 Daniliauskas A., Lietuvos miesto gyventojų materialinė kultūra XX a.: (Etnogr. studija), Vilnius, 1978.
25 Dovnar–Zapolskij M. V., Gosudarstvennoje choziajstvo Velikogo Kniažestva Litovskogo pri Jagellonach, t. I, Kijev,1901.
26 Dzieje dobroczynności krajowej i zagranizcnej z wiadomościami ku wydoskonaleniu jej służącemi, 1820, Nr. 6, Wilno, 1820.
27 Filipczak–Kocur A., Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów: 1587–1648, Wrocław, 1994. (S. 23, 25.)
28 Frick D., Wilnianie, Żywoty siedemnastowieczne, Bibliotheca Europae Orientalis, XXXII, Fontes 2, Warszawa, 2008.
29 Gaučas P., Lietuvos gyventojų amžiaus ir lyties struktūros dinamika, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 8, 1971.
30 Gaučas P., Trakų gyventojų nacionalinė sudėtis (1959 ir 1970 m. gyventojų surašymo duomenys), Lietuvos TSR TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 10, 1973.
31 Gaučas P., Trakų rajono gyventojų nacionalinė sudėtis (1959 m. ir 1970 m. gyventojų surašymo duomenys), Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 10, 1973.
32 Gaučas P., Gyventojų skaičius Lietuvoje 1923-1939 metais, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 14, 1978.
33 Gaučas P., Lietuvos TSR gyventojų pasiskirstymas, Mokslas ir gyvenimas, Nr. 12, 1978.
34 Gaučas P., Lietuvos gyventojų skaičius 1897–1914 m., Geografija, t. 19, 1983.
35 Gaučas P., Pietryčių Lietuvos tautinės gyventojų sudėties kaita statistinių ir kartografinių šaltinių šviesoje, Mokslo Lietuva, 1995.
36 Gaučas P., Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antrojoje pusėje – 1939 m.: istorinė geografinė analizė (daktaro disertacija), Vilnius, 1997.
37 Gaučas P., Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antrojoje pusėje - 1939 m. (Istorinė-geografinė analizė), Vilnius, 2005.
38 Gedminienė S., Valatkienė L., Ar gyveno kuršiai Kuršuose?, Žemaičių praeitis, 1, Vilnius, 1990, p. 45–51.
39 Ginaitė S., Tarybų Lietuvos gyventojų pajamos, Vilnius, 1970.
40 Glemža L., Civinskas R., Kauno miesto gyventojai XVIII a. pabaigoje: skaičių kalba, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė, Kaunas, 2007, p. 94–102.
41 Gregorauskas M., Tarybų Lietuvos žemės ūkis: 1940–1960, Vilnius, 1960.
42 Ignatenko A. P., Remeslennoje proizvodstvo v gorodach Belorussii v XVI - XVIII vv, Minsk,1963.
43 International migration in Lithuania: causes, consequences, strategy, ed. A.Sipavičienė, Vilnius, 1997.
44 Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 7: Spauda ir spaustuvės. Vilnius: Mintis, 1972. [A. Tyla, Mėginimai legaliai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu, p. 7-85; E. Griškūnaitė, Legali darbininkų spauda Lietuvoje 1906-1908 m. („NAUJOJI GADYNĖ“, „SKARDAS“, „ŽARIJA“), p. 111-141; V. Merkys, Lietuvos poligrafijos įmonės 1795-1915, p. 142-249.
45 Jacunskis V., Pabaltijo miestų ekonominiai ryšiai su Rusija kapitalizmo epochoje, Vilnius, 1955.
46 Jakubowski J., Tautiniai santykiai Lietuvoje iki Liublino Unijos, Vilnius, 1921.
47 Jankauskas R., Žemaitijos gyventojų ligos I–II tūkstantmetyje (po Kr.), Žemaičių praeitis, 2, Vilnius, 1993, p. 58–63.
48 Jasas R., Truska L., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 m., Vilnius,1972.
49 Jasilionis D., Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai. Daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas ir Socialinių tyrimų institutas, Kaunas/Vilnius, 2003.
50 Jasilionis D., Stankūnienė V., Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas, Geografijos metraštis, XXXV(1-2), 2002.
51 Jędrychowska B., Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883). Działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna, Wrocław, 2000.
52 Jučas M., Baudžiavos irimas Lietuvoje,Vilnius, 1972.
53 Jučas M., Mulevičius L., Tyla A., Lietuvos valstiečių judėjimas 1861 – 1914 metais, Vilnius, 1975.
54 Jurėnienė V., Lietuvių moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje-XX amžiaus pirmojoje pusėje, Vilnius, 2006.
55 Jurkiewicz J., Powinnośći włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku, Poznań, 1991.
56 Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa, 2001.
57 Kaczyńska E., Gubernia suwalska w świetle oficjalnych danych statystycznych w latach 1866-1914, Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Antoniewicza, Białystok, 1965, s. 283-318.
58 Kairiūkštytė N., Kas ir kaip vyko į Lenkiją (1944-1946 m.), Mokslas ir gyvenimas, 1993, Nr. 2.
59 Kairiūkštytė N., Klaipėdos pramonė ir darbininkai 1945–1960 metais, Vilnius, 1987.
60 Kairiūkštytė N., Lietuvos gyventojų dinamika ir jos įtaka gyventojų skaičiui, tautiniam pasiskirstymui 5-6 - ajame dešimtmetyje, Darbai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo institutas, Nr.1(1996).
61 Kakliauskas S., Natūralus gyventojų judėjimas Lietuvoje, Kaunas,1936.
62 Kašelionis J., Gyventojų mažėjimo problema, Naujoji Romuva, 1936, nr. 29-30.
63 Katilius A., Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia), Vilnius, 2009.
64 Kiaupa Z., XVI a. Alytus: miestelis ir miestas, Alytaus miesto ir apylinkių raidos bruožai, Vilnius, 1989, p. 44–55.
65 Klimas P., Lietuvos žemės valdymo istorija (iki lenkmečių), Vilnius,, 1919.
66 Klimas P., Muravjovo laikmetis Lietuvos žemės ir žemininkų istorijoje: Lietuvos žemės valdymo istorija po lenkmečio, Kaunas, 1920.
67 Korzon T., Dzieje wojen i woiskowośći w Polsce, t.1, Lwów,1923.
68 Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta (1764-1794). Badania historiczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, wyd.2., t.1-6, Kraków – Warszawa, 1897-1898.
69 Kosman M., Historia Białorusi, Wrocław,1979.
70 Kowkiel L., Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków, 2005.
71 Kozlovskij P., Magnatskoje choziajstvo Belorussii vo vtoroj polovine XVIII v., Minsk,1974.
72 Kozlovskij P., Krestjane Belorussii vo vtoroj polovine XVII-XVIII v., Minsk,1969.
73 Kozlovskij P., Zemlevladenije i zemlepolzovanije v Belorussii v XVIII - pervoj polovine XIX v., Minsk,1982.
74 Krikščiūnas J., Lietuvos žemės ūkis 1935-1938 metais, Kaunas, 1939.
75 Krikščiūnas J., Mūsų žemės ūkio pergyvenami sunkumai ir priemonės juos pašalinti, Kaunas, 1936.
76 Krikščiūnas J., Die Litauische Landwirtschaft, Kaunas, 1933.
77 Kryževičius V., Lietuvos privilegijuotieji miestai. XVII a. antroji pusë – XVIII a., Vinius, 1981.
78 J.Krumins, P.Zvidrins, K.Katus, V.Stankūnienė, Mortality trends in Latvia, Lithuania, and Estonia in the 19th and 20th centuries, Latvias Zinatnu Akademijas Vesti, 1991, Nr. 11(532), p. 53-63.
79 Kumor B., Ze statystyki ludnośći na Litwie w II połowie XVIII w., Przeszłość demograficzna Polski, t. 2, Warszawa, 1975.
80 Kurczewski J., Biskupstwo Wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych.,Wilno, 1912.
81 Lachnicki I. E., Statystyka gubernii Litewsko - Grodzieńskiej, Wilno, 1817.
82 Laukaitytė R., Lietuvos vienuolijos: XX a. istorijos bruožai, Vilnius, 1997.
83 Laukaitytė R., Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius, 2003.
84 Lebedys J., Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime, Vilnius, 1976.
85 Lech M., Autorament cudzoziemski wojsk W. Ks. Litewskiego w epoce saskiej, Studia i materiały do historii wojskowośći, t. 7, cz. 1, Warszawa, 1961.
86 Lewandowska S., Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa, 1997, 2001.
87 Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida, Vilnius, 2006.
88 Lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimas (ligi 1904 metų), Vilnius, 1987.
89 Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai, Vilnius, 1983.
90 Lietuvos pramonė ikisocialistiniu laikotarpiu / Meškauskas K., Puronas V., Meškauskienė M., Jurginis J., Vilnius, 1976.
91 Lowmianski H., Rys historyczny wojewódstwa Nowogródskiego w jego dzisiejszych granicach (do r. 1795), Wilno, 1935.
92 Lojka P., Pryvatnaulasnickija seliane Belorusi. Evoliucija feodalnoj renty u drugoj polove XVI-XVIII st., Minsk,1991.
93 Lukšaitė I., Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis-XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius, 1999.
94 Lukšienė M., Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970.
95 Mačiulis D., Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais, Vilnius, 2005.
96 Makauskas A., Iš raupų skiepijimo XVIII-XIX a. istorijos Lietuvoje, Iš mokslų istorijos Lietuvoje, t. 1, Vilnius, 1960, p. 153-163.
97 Maksimaitienė O., Lietuvos sukilėlių kovos 1863 – 1864 m., Vilnius, 1969.
98 Mančinskas Č., Socialinis draudimas Lietuvoje ir kova dėl jo 1919–1940 metais, Vilnius, 1971.
99 Mančinskas Č., Aukštasis mokslas Lietuvoje 1918-1940, Vilnius, 1996.
100 Maraš J., Očerki istorii ekspansii katoličeskoj cerkvi v Belorussii XVIII veka, Minsk, 1974.
101 Maraš J., Vatikan i katoličeskaja cerkov v Belorussii (1569-1795), Minsk, 1971.
102 Marcinkevičienė D., Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje, Vilnius, 1999.
103 Matulevičius A., Mažoji Lietuva XVIII amžiuje, Vilnius, 1989.
104 Meilus E., Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII a. II pusėje – XVIII a.: Raida, gyventojai, amatai, prekyba, Vilnius, 1997.
105 Merčaitis A., Kai kurie Lietuvos gyventojų reprodukcijos dėsningumai 1860-1939 metais, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Ekonomika, V, sąs. 2, 1965, p. 99-110.
106 Merčaitis A., Vosproizvodstvo naselenija Litovskoj SSR. Disertacija, Vilnius, 1967.
107 Merčaitis A., Lietuvos TSR gyventojų natūraliojo prieaugio klausimu. Mokslinis komunizmas. Sociologija, 1, 1968.
108 Merčaitis A., Ar sensta Lietuvos gyventojai, Mokslas ir gyvenimas, 1973, nr.6.
109 Merkienė R., Gyvulių ūkis XVI – XX a.pirmoje pusėje,Vilnius,1989.
110 Merkys V., Knygnešių laikai, 1864-1904, Vilnius, 1994.
111 Merkys V., Lietuvos miestų gyventojų tautybės XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje klausimu, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Darbai, Serija A, 2(5), 1958, p. 85-98.
112 Merkys V., Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius, 1982.
113 Merkys V., Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). Politinės jos susikūrimo aplinkybės, Vilnius, 1978.
114 Merkys V., Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m., Vilnius, 2006.
115 Meškauskas K., Tarybų Lietuvos industrializavimas, Vilnius, 1960.
116 Meškauskas K., Meškauskienė M., Lietuvos pramonė socializmo laikotarpiu, Vilnius, 1980.
117 Miliukas A., Amerika ir Amerikos lietuviai, Kaunas,1929.
118 Miškinis A., Alytaus urbanistinės raidos bruožai, Alytaus miesto ir apylinkių raidos bruožai, Vilnius, 1989, p. 22–40.
119 Miškinis A., Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis, Vilnius, 1991.
120 Mulevičius L., Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003.
121 Mulevičius L., Lietuvos kaimo ir dvaro žemės santykiai 1861-1917 metais (Servitutai ir bendrosios ganyklos), Vilnius, 1984.
122 Morzy J., Kryzys demograficzny na Litwie i Bialorusi w drugiej polovie XVII wieku, Poznań,1965.
123 Narbutienė D., Lietuvos didžiosios kunigaikštijos lotyniškoji knyga. XV-XVII a., Vilnius, 2004.
124 Natūralinis gyventojų judėjimas 1915-1922, Kaunas, 1923.
125 Navickienė A., Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje, Vilnius, 2010.
126 Nierzwicki K., Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie kartuskiej i Gidłach, Pelplin, 2001.
127 Ochmański J., Biskupstwo Wileńskie w Sredniowieczu, Poznań,1972.
128 Ochmanski J., Renta feudalna i gospodarstvo dvorskie w dobrach biskupstwa wilenskiego od konca XIV do polowy XVI wieku, Poznań, 1961.
129 Ochmanski J., Senoji Lietuva, Vilnius,1996.
130 Ochmanski J., Zaludnienie Litwy w roku 1790, Zeszyty Naukowe UAM. Historia. Zesz. 7. Poznań, 1967.
131 Oželis K., Natūralinis ir mechaninis gyventojų keitimasis Lietuvoje 1915–1933 metais, Kaunas, 1934.
132 Pacevičius A., Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864, Vilnius, 2005.
133 Pamerneckis S., Agrarinių santykių raida ir dinamika Lietuvoje : XVIII a. pabaiga - XIX a. pirmoji pusė : (statistinė analizė), Vilnius, 2004.
134 Pėteraitis V., Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje, Brakas M. (ed.), Lithuania Minor, Studia Lituanica III, New York, 1976, p. 249–302.
135 Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis: 1918–1928, Kaunas, 1930. [perspaudas: Vilnius, 1990.]
136 Pochilevič D., Krestjane Belorussii i Litvy v XVI- XVIII vv., Lvov,1957.
137 Pochilevič D., Krestjane Belorussii i Litvy vo vtoroj polovine XVIII veka, Vilnius,1966.
138 Povilaitis B., Lietuvos žemės ūkis 1918–1940 m.: Jo raida ir pažanga, 2–asis leid., Vilnius, 1997.
139 Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego (do r. 1791), t. 2, Warszawa, 1791.
140 Prašmantaitė A., Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, Vilnius, 2000.
141 Pukienė V., Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906-1915 metais), Vilnius, 1994.
142 Puzinavičius B., Socializmas ir miesto smulkieji gamintojai Lietuvoje, Vilnius, 1983.
143 Ptucha M.V., Ocherki po statistike naselenija, Moskva, 1960.
144 Raguotienė G., Spaudą atgavus. Knyga ir skaitytojas 1904-1918 Lietuvoje, Vilnius, 1996.
145 Rakutis V., LDK kariuomenė Ketverių metų seimo laikotarpiu (1788–1792), Vilnius, 2001.
146 Rimka A., Lietuvos ūkis prieš Didįjį karą. Statistikos tyrinėjimai, Vilnius, 1918.
147 Rimka A., Lietuvos karo nuostoliai, Mūsų žinynas, 1923, t. 5, nr. 14.
148 Rimka A., Lietuvos gyventojai 1936, Ekonomika, 1937 nr. 2.
149 Rimka A., Lietuvos ūkis: statistikos tyrinėjimai, Kaunas, 1922.
150 Rimka A., Gamyba ir pelnas įvairaus didumo žemės ūkyje, Kaunas, 1922.
151 Rimka A., Stambusis ir smulkusis žemės ūkis nuosavybės ir bendrojo valdymo santykiais, Kaunas, 1920.
152 Rimka A., Statistika: teorija ir metodai, Kaunas, 1933.
153 Rimka A., Statistika: teorija ir metodai, Kaunas, 1939.
154 Saganovič G., Vojska Vialikaga Kniastva Litouskago u XVI-XVII st., Minsk, 1994.
155 Saganovič G., Neviadomaja vojna: 1654-1667, Minsk, 1995.
156 Sas P., Feodalnyje goroda Ukrainy v konce XV- 60-godach XVI v., Kijev, 1989.
157 Šešelgis K., Lietuvos urbanistikos bruožai, Vilnius,1996.
158 Sikorska – Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa, 1995.
159 Sirutavičius V., Nusikaltimai ir visuomenė XIX amžiaus Lietuvoje, Vilnius, 1995.
160 Spiridonov M., Zakrepoščenije krestjanstva Belorusi (XV-XVI), Minsk,1993.
161 Staliūnas D., Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų, Vilnius, 2009.
162 Stanaitis A., Adlys P., Lietuvos TSR gyventojai, Vilnius, 1973.
163 Stanaitis S., Baubinas R., Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvos pasienyje 1959-1997 metais. 2. Gyventojų skaičius ir tankumo kaita pasienio rajonų seniūnijose. Geografijos metraštis, 35(1-2), 2002, p. 154-168.
164 Stanaitis A., Tautiniai pokyčiai Vilniaus mieste XX a. II pusėje. Geografija, 39 (1), 2003.
165 Stankūnienė E., Lietuvos gyventojai pagal 1897 m. surašymo duomenis, Geografinis metraštis. XI: Lietuvos TSR gyventojai ir darbo jėgos ištekliai, Vilnius, 1971.
166 Stankūnienė V., Faktory i istochniki rosta chisliennosti naselenija Vilnius, Rozmeshchenije promyshliennosti i razvitije gorodov v Litovskoj SSR, Vilnius, 1979, p. 101-179.
167 Stankūnienė V., Vosproizvodstvo naseleniya Litvy, Demograficheskoye razvitiye Litvy, Vilnius, 1989.
168 Stankūnienė V., Evolution of the family in the Baltic states, Working Paper. PSTC, Brown University, Providence, USA, 1993.
169 Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika, ats. red. V.Stankūnienė, Vilnius, 1995.
170 Stankūnienė V., Demographic changes in contemporary Lithuania: crisis, shock, adaptation or evolution, Revue Baltique, nr.7, Vilnius, 1996, p. 84-95.
171 Stankūnienė V., Demografinių procesų valdymas: teorija ir patyrimas, Vilnius, 1995.
172 Stankūnienė V., Family in the Baltic States: Trends and Features, Demographic Changes and Population Policy in Lithuania, Vilnius, 1995.
173 Stankūnienė V., Gimstamumas ir šeima, Lietuvos gyventojai 1990–2000, Vilnius, 2002, p. 25-40.
174 Stankūnienė V., Gimstamumas, Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida, Vilnius, 2006, 116-135 p.
175 Stankūnienė V., Santuokos, ištuokos, santuokinis statusas, Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida, Vilnius, 2006, p. 101-115.
176 Stankūnienė V., Baublytė M., Kanopienė V., Mikulionienė S., Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region: Lithuania, New York and Geneva, 2000.
177 Stankūnienė V., EidukienėV., Demographic changes in the Baltic States during the period of transition, Revue Baltique, Vol. 13, 1999, pp. 38-57. [
178 Stankūnienė V., Jasilionienė A., Lithuania: Fertility Decline and its Determinants. Eds. T. Frejka et al. Childbearing Trends and Policies: Country Case Studies. Demographic Research, 2008.
179 Stankūnienė V., Jasilionis D., Mikulionienė S., Sipavičienė A., Lietuvos demografinės raidos iššūkiai, Vilnius, 2007.
180 Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A. A., Maslauskaitė A., Šeimos revoliucija: iššūkiai šeimos politikai, Vilnius, 2003.
181 Stankūnienė V., Mikulionienė S., Socio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Lithuania, New York and Geneva, 2003.
182 Stankūnienė V., Sipavičienė A., Evolution de la population et problems Demographiques en Lituanie (Gyventojų raida ir demografinės problemos Lietuvoje), Population, Vol.1, 1992.
183 Stankūnienė V., Maslauskaitė A., Family Transformations in the Post-Communist Countries: Attitudes toward Changes, People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study 1, Springer, 2008, pp.13-140.
184 Stankuniene V., Maslauskaite A., Baublyte M., Zakharov S., Régnier-Loilier A., La Transition vers de nouvelles formes D‘union en France, en Lituanie et en Russia, RECEO (Revue d’études comparatives Est-Ouest), 2009, 40(3-4), pp.163-208.
185 Stankūnienė V., Ragalevičiūtė A., Vaitkevičius K., Миграция населения в Литовской ССР и пути её регулирования, Vilnius, 1984.
186 Stankūnienė V., Sipavičienė A., Tarprespublikinė gyventojų migracija, Liaudies ūkis, 1989, nr. 10.
187 Šalčius P., Raštai: Lietuvos prekybos istorija, Vilnius, 1998.
188 Šalčius P., Raštai: Lietuvos žemės ūkio istorija, Vilnius, 1998.
189 Šenavičienė I., Dvasininkija ir lietuvybė. Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5 – 7 – ajame dešimtmetyje, Vilnius, 2005.
190 Tamošaitienė V., Lietuvos prekybos centrai XIX amžiuje, Liaudies ūkis, 1976, nr. 5, p. 149-151.
191 Tamošiūnas J., Lietuvos žemės ūkio raida ir jos problemos (Kapitalizmo ir socializmo epocha), Vilnius, 1974.
192 Tyla A., Garšvių knygnešių draugija, Vilnius, 1991.
193 Tyla A., Lietuva ir Livonija XVIa. pabaigoje – XVII a. pradžioje, Vilnius,1986.
194 Tyla A., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667), Vilnius, 2010.
195 Tyla A., Lietuva prie vasario 16 – osios slenksčio, Vilnius, 2004.
196 Tyla A., Lietuvos valstiečių istorijos (1795 – 1861 m.) bruožai, Lietuvių atgimimo istorijos studijos 4 : Liaudis virsta tauta, Vilnius, 1993, p. 7-103.
197 Topolska M. B., Studia z dziejow Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, Warszawa, 1971
198 Truska L., Bažnytinė žemėvalda Lietuvoje feodalizmo epochoje (XVIIIa. 2-oje - XIXa.1-oje pusėje): Mokymo priemonė, Vilnius, 1988.
199 Truska L., Emigracija iš Lietuvos 1868-1914 metais, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Darbai, Serija A, 1(10), 1961, p. 71-85.
200 Urbanavičius A., Imigracija į Vilnių iš Alytaus XVII a. 2-oje pusėje – XVIII a., Alytaus miesto istorijos fragmentai, Alytus, 2001, p. 28–39.
201 Urbanavičius A., Immigration to Vilnius from the Cities around the Baltic 1663–1795, in Mühle E., Angermann N. (hrsg.), Riga im Prozeß der Modernisierung. Studien zum Wandel einer Ostseemetropole im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Marburg, 2004 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 21), p. 10–25.
202 Urbanavičius A., Kauniečių kilmės Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Kauno istorijos metraštis, 7, Kaunas, 2006, p. 23–41.
203 Urbanavičius A., Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Vilnius, 2005.
204 Urbanavičius A., Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m. Sąrašas, Vilnius, 2009.
205 Urbšienė M., Vokiečių okupacijos ūkis Lietuvoje, Karo archyvas, t. 10, Kaunas, 1938.
206 Vaitiekūnas S., Gyventojai, Vilnius, 2008.
207 Vaitekūnas S., Lietuvos gyventojų emigracija į Amerikos šalis prieš pirmąjį pasaulinį karą, Geografijos metraštis, t. XI, 1971.
208 Vaitekūnas S., Lietuvių emigracija į JAV XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Ekonomika, XII, 1 sąs., 1973, p. 47-60.
209 Vaitekūnas S., Lietuvių emigracija į JAV XIX a. antroje pusėje – XX a. pirmoje pusėje, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbai. Serija: Ekonomika, t. XXII, 1973.
210 Vaitekūnas S., Gyventojų migracijos Lietuvoje 1918-1939 m., Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Serija: Geografija ir geologija, t. XIII, 1977.
211 Vaitekūnas S., Yestestvennoye dvizheniye naseleniya i planirovaniye sem‘i v Litovskoy SSR. Pod. red. P. Zvidrinš, Issledovaniye narodonaseleniya. Mezhvedomstvennyy sbornik nauchnykh trudov, Riga,1981, p. 118-128.
212 Vaitekūnas S., Adlys P., Perkumas L., Karta keičia kartą, Vilnius, 1986.
213 Vaivada V., Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruožai, Klaipėda, 2004.
214 Valsonokas R., Klaipėdos problema, Klaipėda, 1932. [perspaudas: Vilnius,1989.]
215 Vaskela G., Žemės reforma Lietuvoje 1919-1940 m. Analizuojant Rytų ir Vidurio Europos agrarinės raidos XX a. III-IV dešimtmečiais tendencijas, Vilnius, 1998.
216 Vėbra R., Lietuvių visuomenė XIX a. antrojoje pusėje: Socialinės struktūros bruožai, Vilnius, 1990.
217 Vėbra R., Nacionalinės inteligentijos formavimasis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje, Aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Istorija, t. 7, 1965.
218 Vilytė-Manelienė F., Kūdikių mirtingumas Lietuvoje, Kaunas, 1939.
219 Vilnius ir Vilniaus kraštas. Krašto pažinimo pradai, Kaunas, 1932.
220 Visockas A., Lietuvos pieno pramonė iki 1941 metų, Vilnius, 1991.
221 Vishnevsky A., ed., Brachnost’, rozhdaemost’, smertnost’ v Rossiyi i v SSSR, Moskva, 1977.
222 Vishnevsky A., Vosproizvodstvo naseleniya i obshchestvo, Moskva, 1982.
223 Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė R., Lietuvių šeima ir papročiai, Vilnius, 1995 (2-as leid. 2010).
224 Zasztowt L., Nielegalne szkoły w Wileńskim okręgu naukowym, Rozprawy z dziejów oświaty, t. 37, Warszawa, 1996.
225 Žilėnas A., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų pagrindai, Vilnius, 1996.
226 Žilinskas E., Nacionalinės urbanistikos tradicijos ir klimatas, Kultūros paminklai, 1, 1994, p. 77–89.
227 Žilinskas T., Amerikos lietuviai, Kaunas, 1919.
228 Żytkowicz L., Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-7, Wilno, 1938.
229 Žostautaitė P., Klaipėda – Lietuvos uostas: (1923-1939), Vilnius, 1990.
230 Žostautaitė P., Klaipėdos kraštas: 1923-1939, Vilnius, 1992.
231 Виткевичюс П., Развитие электро- и радиосвязи в Литве, Вильнюс, 1972.
232 Гуковский К., Ковенская губерния за время 1843-1893 г., изд. Ков. губ. стат. комитета, Ковна, 1893.
233 Дьяков В., Костюшко И. И., Миллер И. С., Роль крестьянства в восстании 1863-1864 гг., Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1963 г., Вильнюс, 1964, с. 11-28.
234 Жюгжда Ю., Отражение аграрного вопроса в восстании 1863-1864 гг. в Литве, Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1963 г., Вильнюс, 1964, с. 29-44.
235 Зайцев В., Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа), Москва, 1973.
236 Ефременко А., Аграрные преобразования и начало социалистического строительства в Литовской деревне в 1940–1941 годах, Вильнюс, 1972.
237 Кабузан В., Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав, Москва, 1992.
238 Конюхова Т., Государственная деревня Литвы и реформа П. Д. Киселёва, Москва, 1975.
239 Лазутка С., Революционная ситуация в Литве 1859-1862 гг., Москва, 1961.
240 Липницкий И., Некоторыя данныя для изучения Ковенской губернии в статистическом отношении, Памятная книжка Ковенской губернии на 1889 год, Ковна, 1888, с. 309-322.
241 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: П. Бобровский, Гродненская губерния, ч. 1-2, Санкт Петербург, 1863; А. Корева, Виленская губерния, Санкт Петербург, 1861; Д. Афанасьев, Ковенская губерния, Санкт Петербург, 1861.
242 Меркис В., Развитие промышленности и формирование пролетариата Литвы в XIX в., Вильнюс, 1969.
243 Мешкаускене М., Промышленность Литвы в период монополистического капитализма, Вильнюс, 1981.
244 Миронов Б., Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX в. в.), Ленинград, 1985.
245 Мулевичюс Л., Ючас M., Некоторые вопросы генезиса капитализма в Литве, Вильнюс, 1968.
246 Мулявичюс Л., К вопросу об изменении площади крестьянского землепользования в Литве при проведении реформы 1861 г., Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1963, Вильнюс, 1964, с. 585-598.
247 Неупокоев В.И., Крестьянский вопрос в Литве во второй трети XIX века, Москва, 1976.
248 Нікалаеў М. В, Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 1 Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / навук. рэд.: В. В. Антонаў, А. І. Мальдзіс. Мінск, 2009.
249 Рашин А. Г., Население России за 100 лет (1811-1913 г.г.). Статистические очерки, Москва, 1956.
250 Селянин Н. Н., Лесистость Виленской губернии, Вильна,1908.
251 Станкунене В., Воспроизводство населения Литвы, Демографическое развитие Литвы: ретроспектива, современные проблемы, сравнительный анализ, Вильнюс, 1989, c. 22-59.
252 Сурож И. И., Новейшия данныя по статистике лесов России, Санкт Петербург, 1909.
253 Уфнярский, Материалы для военной географии и военной статистики России собранные офицерами генерального штаба. Военное обозрение Ковенской губернии, Санкт Петербург, 1863.
254 Улащик Н., Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии, Москва, 1965.
255 Цветков М. А., Изменение лесистости европейской России с конца XVII столетия по 1914 год, Москва, 1957.
256 Эйдинтас А., Литовская эмиграция в страны Северной и Южной Америки в 1868-1940 г.г., Вильнюс, 1989.
257 Яцунский В. К., Изменения в размещении земледелия в Европейской России с конца XVIII в. до первой мировой войны, Вопросы истории сельского хозяйства и крестьянства и революционного движения в России. Сборник статей к 75-летию академика Николая Михайловича Дружинина, Москва, 1961, с. 117-125.

STATISTINIAI ŠALTINIAI
258 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys, t. 1, Vilnius, 1962.
259 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys. Lietuvos TSR miestai ir rajonai, t. 1, Vilnius, 1962.
260 1959 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys. Lietuvos TSR, Vilnius, 1963.
261 1989 metų Visuotinio gyventojų surašymo duomenys, t. 1-3, Vilnius, 1991.
262 Balinski M., Opisanie statystyczne miasta Wilna, Wilno, 1835.
263 Chisliennost nasielienija gorodov i rajonov Litovskoj SSR na nachalo 19... goda [Gyventojų skaičius miestuose ir rajonuose], Statisticheskij biuleten, Vilnius: Centralnoje statisticheskoe upravlienije pri soviete ministrov Litovskoi SSR, 1960...1989. (kasmetiniai leidiniai).
264 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR za gody deviatoi piatilietki 1971-1975, Vilnius, 1976.
265 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1975-1976, Vilnius, 1977.
266 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1976-1977, Vilnius, 1978.
267 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1977-1978, Vilnius, 1979.
268 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1978-1979, Vilnius, 1980.
269 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1976-1980, Vilnius, 1981.
270 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1980-1981, Vilnius, 1982.
271 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1981-1982, Vilnius, 1983.
272 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1982-1983, Vilnius, 1984.
273 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1983-1984, Vilnius, 1985.
274 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR SSR v 1984-1985, Vilnius, 1986.
275 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1985-1986, Vilnius, 1987.
276 Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR v 1986-1987, Vilnius, 1988.
277 Demografijos metraščiai Lietuvoje leidžiami kasmet nuo 1965 m. Įvairiais metais šie metraščiai turėjo skirtingus pavadinimus: 1965-1968 m. - „Pokazateli estestvennovo dvizhenije naselenija Litovskoj SSR“; 1969- 1975 m. – „Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR“; 1976-1988 - „Chisliennost, estestvennoje dvizhenije i migracija naselenija Litovskoj SSR“; Lietuvos TSR gyventojai -1989-1993 – „Lietuvos gyventojai“; 1994-2010 - „Demografijos metraštis“. Visuose Demografiniuose metraščiuose yra duomenų iki 1990 m.
278 Demografijos metraštis 1993, Vilnius, 1994. [tęstiniai duomenys]
279 Demografijos metraštis 1994, Vilnius, 1995. [tęstiniai duomenys]
280 Demografijos metraštis 1995, Vilnius, 1996. [tęstiniai duomenys]
281 Demografijos metraštis 1996, Vilnius, 1997. [tęstiniai duomenys]
282 Demografijos metraštis 1997, Vilnius, 1998. [tęstiniai duomenys]
283 Demografijos metraštis 1998, Vilnius, 1999. [tęstiniai duomenys]
284 Demografijos metraštis 1999, Vilnius, 2000. [tęstiniai duomenys]
285 Demografijos metraštis 2000, Vilnius, 2001. [tęstiniai duomenys]
286 Demografijos metraštis 2001, Vilnius, 2002. [tęstiniai duomenys]
287 Demografijos metraštis 2002, Vilnius, 2003. [tęstiniai duomenys]
288 Demografijos metraštis 2003, Vilnius, 2004. [tęstiniai duomenys]
289 Demografijos metraštis 2004, Vilnius, 2005. [tęstiniai duomenys]
290 Demografijos metraštis 2005, Vilnius,2006. [tęstiniai duomenys]
291 Demografijos metraštis 2006, Vilnius, 2007. [tęstiniai duomenys]
292 Demografijos metraštis 2007, Vilnius, 2008. [tęstiniai duomenys]
293 Demografijos metraštis 2008, Vilnius, 2009. [tęstiniai duomenys]
294 Demografijos metraštis 2009, Vilnius, 2010. [tęstiniai duomenys]
295 Demograficheskij ezhegodnik SSSR, Moskva, 1990.
296 Drugy powszechny spis ludnośći z dn. 9.12.1931. Miasto Wilno, Warszawa, 1937.
297 Ekonomika, 1935–1940.
298 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1965-1970, Vilnius, 1971.
299 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR za 1967-1968, Vilnius, 1969.
300 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1968-1969, Vilnius, 1970.
301 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1970-1971, Vilnius, 1972.
302 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1971-1972, Vilnius, 1973.
303 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1972-1973, Vilnius, 1974.
304 Estestvennoje i mehanicheskoje dvizhenije naselenija Litovskoj SSR 1974, Vilnius, 1975.
305 Gimstamumas. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas. Vilnius, 2004. [yra duomenys apie (net 1919 m. ir anksčiau) 1920-1986 m. gimusių moterų pagimdytų vaikų skaičių, t.y. leidinyje yra duomenys apie gimstamumą, siekiantys dar XX a. ketvirtą dešimtmetį]
306 Gyventojai pagal šeiminę padėtį. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, Vilnius, 2003. [yra duomenys apie (net 1919 m. ir anksčiau)1920-1986 m. gimusių moterų pirmą santuoką, t.y. leidinyje yra duomenys apie santuokas, siekiantys dar XX a. ketvirtą dešimtmetį]
307 Gyventojų skaičius miestuose ir rajonuose (1960…1989). Statistikos biuleteniai (kasmetiniai), Vilnius, 1961-1990.
308 Historia Polski w liczbach, t. 1–2, Warszawa, 2003, 2006.
309 Itogi vsiesojuznoj perepisi nasielienija 1970 g. po Litovskoj SSR, t. 1-2, Vilnius, 1971-1973.
310 Itogi Vsiesojuznoj perepisi nasieleinija 1970 g., t. I-X, (chisliennost nasielienija po respublikam, pol, vozrast, nacionalnost, nacionalnij jazyk, sostav sem‘ji, uroven obrazovanija, obshchestviennie gruppy, sriedstva sushchestvovanija, migracija nasielienija, zaniatost, otrasli narodnovo hozeistva, ...), Moskva, 1972-1973.
311 Itogi Vsiesojuznoj perepisi nasieleinija 1979 g., t. I-X. Otdelnyje tomy sostojat iz dvuh i bolee knig (chisliennost i pazmeshchenie nasielienija po respublikam, pl, vozrast, sostojanie v brake, nacionallnost, nacionalnij jazyk, sostav semiji, chislo rozhdennih detei, urovien obrazovanija, obshchestviennie gruppy, sriedstva sushchestvovanija, zaniatost, otrasli narodnovo hozeistva, prodolzhitelnost prozhivanija v meste postojannovo mesta zhitelstva). Moskva, 1980-1981.
312 Itogi Vsiesojuznoj perepisi nasieleinija Litovskoj SSR 1979 g., t. 1-2, Vilnius, 1980-1981.
313 Jablonskis K., Nestojusių į 1567 m. kariuomenės šaukimą Kauno pavieto bajorų sąrašas, Praeitis, t. II, Kaunas, 1933, p. 414–418.
314 Krzyżanowski A., Kumaniecki K., Statystyka Polski, Kraków, 1915.
315 Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotin[i]o gyventojų surašymo duomenys / Finansų m–ja; Centr. Statistikos biuras, Kaunas, 1924.
316 Lietuvos gyventojai, Vilnius, 1990. [tęstiniai duomenys]
317 Lietuvos gyventojai, Vilnius, 1991. [tęstiniai duomenys]
318 Lietuvos gyventojai 1991, Vilnius, 1992.[tęstiniai duomenys]
319 Lietuvos gyventojai 1992, Vilnius, 1993. [tęstiniai duomenys]
320 Lietuvos TSR gyventojai, Vilnius, 1989.
321 Lietuvos kariuomenės surašymų medžiaga: Русская историческая библиотека, т. XXXIII, Переписи войска Литовского, Петерсбург, 1915; Lietuvos Metrika, Knyga Nr. 523 (1528), Viešųjų reikalų knyga 1, Parengė A. Baliulis, A. Dubonis, Vilnius, 2006,
322 Lietuvos pasėlių plotų ir gyvulių surašymas: 1935 m. birželio 30 d. / CSB, Kaunas, 1936.
323 Lietuvos statistikos metraštis, t. 1-12, Kaunas: 1927–1939.
324 Lietuvos statistikos metraštis, Vilnius, 1989–2010.
325 Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra, Vilnius, 1964–1981.
326 Lietuvos TSR gyventojai, Vilnius, 1971, 1980, 1989.
327 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. 2-4, Vilnius, 1958, 1961, 1965.
328 Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys) / Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos, Vilnius, 1974.
329 Lietuvos TSR liaudies ūkis, Vilnius, 1957–1988.
330 Lietuvos ūkio paskutinis dešimtmetis: Prekybos, pramonės ir amatų rūmų konjunktūrinė ūkio apžvalga / Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kaunas, 1938.
331 Lietuvos žemės ūkis, Vilnius, 1995.
332 Lietuvos žemės ūkis ir žemės reforma, Kaunas, 1922.
333 Mały Rocznik Statystyczny, 1920–1939.
334 Mirties priežastys 1995, Vilnius, 1996.
335 Mirties priežastys 1996, Vilnius, 1997.
336 Mirties priežastys 1997, Vilnius, 1998.
337 Mirties priežastys 1998, Vilnius, 1999.
338 Mirties priežastys 1999-2000, Vilnius, 2001.
339 Mirties priežastys 2001-2002,Vilnius, 2003.
340 Mirties priežastys 2003, Vilnius, 2004.
341 Mirties priežastys 2004, Vilnius, 2005.
342 Mirties priežastys 2005, Vilnius, 2006.
343 Mirties priežastys 2006, Vilnius, 2007.
344 Mirties priežastys 2007, Vilnius, 2008.
345 Mirties priežastys 2008, Vilnius, 2009.
346 Naselenije SSSR 1987, Moskva, 1988.
347 Naselenije SSSR 1988, Moskva, 1989.
348 Pagrindiniai 1989 m. gyventojų surašymo duomenys, Vilnius, 1990.
349 Pokazateli estestvennovo dvizhenije naselenija Litovskoj SSR za 1965, Vilnius, 1966.
350 Pokazateli estestvennovo dvizhenije naselenija Litovskoj SSR za 1966, Vilnius, 1967.
351 Pokazateli estestvennovo dvizhenije naselenija Litovskoj SSR za 1967, Vilnius, 1968.
352 Respublikos Vyriausybės, 1996-.
353 Rocznik statystyczny Wilna (1921-1928, 1930, 1931, ... 1937), Vilnius.
354 Romer E., Weinfeld I., Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Kraków, 1917.
355 Statistikos biuletenis, 1923–1940.
356 Statistinės žinios apie Lietuvą ligi karui 1914 m., Kaunas, 1919.
357 Tarybų Lietuvai 25 metai: Statistikos duomenų rinkinys, Vilnius, 1965.
358 Tarybų Lietuvos dvidešimtmetis: Statistinių duomenų rinkinys, Vilnius, 1960.
359 Tautos ūkis, 1930–1940.
360 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik, 1994.
361 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Spisy, t. 1: Wojewódstwo Wileńskie, XIV-XVIII wiek, pod redakcją A. Rachuby, Warszawa 2004.
362 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, spisy, t. II: Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa, 2009.
363 Vilnius skaičiais, Vilnius, 1975.
364 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas. 1930 m. gruodžio 30 d.: 4 t. / Centr. statistikos biuras, t. 1-4, Kaunas, 1931.
365 Žemės ūkio ministerijos metraštis, Kaunas, 1927, 1938, 1940.
366 Žemės ūkis, 1925–1944.
367 Арсеньев Константин, Статистические очерки России, Санкт Петербург, 1848.
368 Виленский временник, кн. IV: Русския поселения Ковенской губернии, Вильно, 1909.
369 Военно-статистический сборник. Вып. IV. Россия. Под общ. ред.Н.Н. Обручева, Санкт Петербург, 1871.
370 Военное обозрение Виленскаго военнаго округа. Сост. офицерами Генеральнаго Штаба, т. 1, Вильна, 1876-1877.
371 Вольтер Э. А., Списки населенных мест Сувалкской губернии как материал для историко-этнографической географии края, Санкт Петербург, 1901.
372 Города Российской империи на 1.01.1914 со сведениями о них на 1.01.1987. Справочник, С.-Петербург, 1996.
373 Зиновьев Н., Вильна по переписи 18 апреля 1875 года, Вильна, 1881.
374 Историко статистические очерки Виленской губернии. Изданы Виленским губернским статистическим комитетом, Вильна, 1853.
375 Кеппен П., Девятая ревизия, Санкт Петербург, 1857.
376 Кеппен П., Объ этнографической карте европейской России, изд. 2-ое, Санкпетербург, 1853.
377 Коллективизация крестьянских хозяйств Литовской ССР Сб. документов и материалов, Вильнюс, 1977.
378 Материалы для статистики Ковенской губернии. Издание ковенскаго статистическаго комитета. Выпуск первый, Ковно, 1868.
379 Обзор Ковенской губернии за 1912 год, S.l., s.a.
380 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1871 год. Составлен V отделением Леснаго Департамента, Санкт Петербург, 1873.
381 Памятная книжка Виленской губернии на 1850…1915 гг., Вильна, 1850…1915.
382 Памятная книжка Ковенской губернии на 1850…1915 гг., Ковно, 1850…1915.
383 Памятная книжка Сувалкской губернии на 1872 ...1907 г., Сувалки, 1872-1907.
384 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г.: IV. Виленская губерния, Санкт Петербург, 1900; XI. Гродненская губерния; XVII. Ковенская губерния, Санкт Петербург, 1904; T. LIX: Сувалкская губерния, Санкт Петербург, 1904.
385 Познанский Й., Производительныя силы Царства Польскаго. Сравнительная статистика промышленнаго и финансоваго положения Польши за 1874, 1875, 1876 гг. С-Петербург, 1880.
386 Приложения к Трудам редакционных комиссий. Сведения о помещичьих имениях, т.VI, Санкт Петербург, 1860 (Виленская, Ковенская губернии).
387 Сборник сведений по России. 1890, Санкт Петербург, 1890.
388 Статистика Российской империи. Х: Сборник сведений по России, 1890, Санкт Петербург, 1890.
389 Статистика Российской империи. LXXXIV: Движение населения в Европейской России за 1905 год, Петроград, 1914.
390 Статистика Российской империи. LXXXV: Движение населения в Европейской России за 1906 год, Петроград, 1914.
391 Статистика Российской империи. XCIII: Движение населения в Европейской России за 1910 год, Петроград, 1916.
392 Статистические материалы по 9 западным губерниям, (Таблицы № № 1-6), [1909].
393 Статистическия таблицы о состоянии городов Российской империи, составленныя в статистическом отделении Совета Министерства Внутренних дел, Санкт Петербург, 1840.
394 Статистический временник Российской империи. Издание Центрального статистического комитета, вып. I, Санкт Петербург, 1871.
395 Статистический временник Российской империи. Издание Центрального Статистического Комитета. Вып. VIII, Санкт Петербург, 1872.
396 Статистический временник Российской империи. Издание Центрального статистического комитета, вып. X, Санкт Петербург, 1875.
397 Статистический временник Российской империи. Издание Центрального Статистического Комитета. Вып. XIV, Санкт Петербург, 1879.
398 Статистический ежегодник на 1912 год. Под ред. В. И. Шарого, Санкт Петербург, 1912.
399 Статистический ежегодник России: 1901–1915 год. Издание Центрального Статистического Комитета, Санкт Петербург, 1901-1915.
400 Статистический справочник. Вып. 1: Население и землевладение России по губерниям и сравнительныя данныя по некоторым Европейским государствам, Санкт Петербург, 1906.
401 Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 г., Санкт Петербург, 1829.
402 Тройницкий А., Крепостное население в России по 10-й народной переписи, Санкт Петербург, 1861.
403 Уфнярский, Материалы для военной географии и военной статистики России собранные офицерами генерального штаба. Военное обозрение Ковенской губернии, Санкт Петербург, 1863.
404 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг., Санкт Петербург, 1863.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17