Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Mokymų kursai Kompiuterinis pasirengimas
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI
KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Mokymo kurso medžiaga

KOMPIUTERINIS PASIRENGIMAS DUOMENŲ ARCHYVO VARTOJIMUI

Autorius Algimantas VENČKAUSKAS

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas

5. SPECIALIOJI HSM PROGRAMINĖ ĮRANGA, SKIRTA EMPIRINIŲ IR FAKTOGRAFINIŲ DUOMENŲ PUBLIKAVIMUI, KAUPIMUI BEI ANALIZEI (NESSTAR)

    7. PRIEDAI

LiDA mokslinių tyrimų archyvinio saugojimo ir prieigos metaduomenų parengimo testinė forma (versija 8, 2008-04-09)*

DDI skyrius DDI Nr. DDI žyma su nuoroda į aprašymą (angl.) Lauko žymos
pavadinimas (angl.)
Lauko žymos pavadinimas Lauko žymos turinys (aprašymas) Pavyzdžiai, sudaryti naudojantis Nesstar Publisher **
Document Description 1.1.1.1 titl Title Dokumento antraštė Žr. 2.1.1.1 Title: Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė
TitleADP:
Eurobarometer 62.0; October-November 2004
1.1.1.2 subTitl* Subtitle Paantraštė Žr. 2.1.1.2 Subtitle: Standard European Union Trend Questions and Sport
1.1.1.3 altTitl* Alternative Title Alternatyvi antraštė Žr. 2.1.1.3 Alternative Title: ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė
1.1.1.4 parTitl* Parallel Title Lygiagreti antraštė Žr. 2.1.1.4 Parallel Title: §en: Human Rights in Lithuania, May 2002 Parallel TitleADP: Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
1.1.1.5 IDNo* ID Number Dokumento identifikacinis numeris Žr. 2.1.1.5 ID Number:ateityje bus kuriamas automatiškai
1.1.3.5 software* Software used in Production Naudojama programinė įranga Programines įrangos pavadinimas, versija ir įdiegimo data Nesstar formuoja automatiškai:
 • Nesstar Publisher
 • Version: 3.5
 • Date: 2006-11-09
Study Description 2.1.1.1  titl Title Antraštė Pagrindinė tyrimo antraštė Title: Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė
TitleADP:
[EB62]² Eurobarometer 62.0; October-November 2004 : Standard European Union Trend Questions and Sport
2.1.1.2 subTitl* Subtitle Paantraštė Antraštė, paaiškinanti ar patikslinanti pagrindinę antraštę Subtitle: (planuojama naudoti ateityje)
2.1.1.3 altTitl* Alternative Title Alternatyvi antraštė Kita tyrimo antraštė Alternative Title: ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė
2.1.1.4 parTitl* Parallel Title Lygiagreti antraštė Pagrindinė tyrimo antraštė kita kalba Parallel Title: §en: Human Rights in Lithuania, May 2002
Parallel TitleADP:
Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
2.1.1.5 IDNo* ID Number Identifikacinis numeris Unikalus tyrimo numeris, sudaromas pagal archyvo patvirtintas taisykles ID Number: LiDA0001_ZTLT (ateityje bus kuriamas automatiškai)
ID NumberADP:
eb62-en
2.1.2.1 AuthEnty* Authoring Entity/Primary Investigator Pirminės atsakomybės duomenys Asmuo/organizacija atlikę tyrimą Name: Gaidys, Vladas
Affiliation:
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus"
NameADP:
European Commission, Directorate General Press and Communication
2.1.2.2 othId* Other Identifications /Acknowledgments Kiti tyrimo autoriai Kitas asmuo/organizacija atlikę tyrimą Name: (planuojama naudoti ateityje)
Affiliation:
Role:
2.1.3.1 producer* Producers Leidėjas/ gamintojas Asmuo/organizacija atsakingi už tyrimą Name: Gaidys, Vladas
Abbreviation:
Affiliation:
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus"
Role:
NameADP:
TNS Opinion & Social, a consortium formed by TNS - Taylor Nelson Sofres and EOS Gallup Europe
2.1.3.2 copyright? Copyright Autorinės teisės Asmuo/organizacija turinti autorines teises į tyrimą Title: Copyright
Location (URI):
Description:
Copyright 2008, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), Kaunas, Lietuva
2.1.3.3 prodDate* Date of Production Išleidimo data Tyrimo atlikimo (pabaigos) data Year: 2002
Month:
5
Day:
Year:
2004
Month:
11
Day
2.1.3.4 prodPlac* Place of Production Leidimo vieta Tyrimą atlikusios organizacijos adresas Place of Production: Vilnius, Lietuva
Place of Production:
Brussels, Belgium
2.1.3.6 fundAg* Fundings Finansavimo šaltinis Tyrimą užsakęs/finansavęs asmuo/organizacija Agency: JTVP programa „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą"
Abbreviation:
JTVP
Grant Number:
Role:
AgencyADP:
European Commission
2.1.4.1 distrbtr* Distributors Platintojas Organizacija, atsakinga už tyrimo duomenų sklaidą Name: Lietuvos HSM duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive of HSS
Abbreviation:
LiDA
Affiliation:
Kauno technologijos universitetas Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology
URI:
http://www.lidata.eu
NameADP:
Arhiv družboslovnih podatkov = Social Science Data Archive
2.1.4.2 contact* Contact Persons Kontaktiniai asmenys Už archyve kaupiamus tyrimo duomenis atsakingo asmens informacija, skirta vartotojams, kuriems gali kilti klausimų dėl tyrimo duomenų naudojimo tvarkos Name: Krupavičius, Algis
Affiliation:
Kauno technologijos universitetas
EMail:
pvai@ktu.lt
URI:
http://www.lidata.eu
2.1.4.3 depositr* Depositor Pateikėjas Asmuo/organizacija, pateikę tyrimą į archyvą Depositor: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus"
DepositorADP:
European Commission
2.1.4.4 depDate* Date of Deposit Pateikimo data Tyrimo pateikimo į archyvą data Year: 2008
Month:
4
Day:
7
YearADP:
2006
MonthADP:
3
DayADP:
20
2.1.4.5 distDate? Date of Distribution Platinimo data Tyrimo, esančio archyve, sklaidos pradžia Year: 2008
Month:
4
Day:
4
YearADP:
2006
MonthADP:
7
DayADP:
31
2.1.5.1 serName* Series Name Serijos (apyrašo-failų sąrašo) pavadinimas Serijos (apyrašo-failų sąrašo), kuriai priklauso tyrimas, pavadinimas Series Name: ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje Location (URI):
Description:

Series NameADP:
Eurobaromenter
2.1.5.2 serInfo* Series Information Serijos informacija Serijos, kuriai priklauso tyrimas, istorija ir įvairių ypatybių reziumė Series Information: Serijos "ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje" aprašymas dar rengiamas
Series InformationADP:
The standard Eurobarometer was established in 1973 under European...
2.1.7 biblCit? Bibliographic Citation   Bibliographic Citation: Gaidys, Vladas. Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė = Human Rights in Lithuania, May 2002 [Electronic resource] / Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus", Vilnius, Lietuva. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2008. (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Mode of access: Lietuvos HSM duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive of HSS
Bibliographic CitationADP:
European Commission, Directorate General Press and Communication: ...
2.1.8 holdings* Holdings Information Fiziniai vienetai Informacija apie aprašomo tyrimo fizinius ar e. vienetus Holdings Text: (planuojama naudoti ateityje)
Holdings Location:
Holdings Call Number:
Holdings URI:
2.2.1.1 keyword* Keywords Reikšminiai žodžiai Reikšminiai žodžiai (rekomenduojama 3-5), pasirenkami naudojantis kontroliuojamu žodynu (tezauru) Text:Žmogaus teisės §en: HUMAN RIGHTS
Pilietinės ir politinės teisės §en: CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
Tam tikrų grupių teisės §en:RIGHTS OF SPECIAL GROUPS
Vocabulary:
HASSETadopted by LiDA
Vocabulary URI:
TextADP:
confidence in the European Parliament confidence in the European Commission
2.2.1.2 topcClas* Topic Classifications Temų klasifikatorius Pagrindinė tyrimo tema, pasirenkama iš kontroliuojamo žodyno (tezauro) Text: Žmogaus teisės §en: HUMAN RIGHTS
Vocabulary:
HASSETadopted by LiDA
Vocabulary URI:
TextADP:
POLITICS - international politics and organisations
POLITICS - mass political behaviour, attitudes/opinion
2.2.2 abstract* Abstract Tyrimo santrauka Tekstas, trumpai apibūdinantis tyrimo tikslą, esmę ir apimtį (rekomenduojama 200–500 žodžių) Abstract: Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemos vertinimas...
<br /> <br />§en:
Evaluation of the Lithuanian system for the protection of human rights....
AbstractADP:
Izvorni opis raziskave ...
<br /> <br />
...This round of Eurobarometer surveys, composed mainly of
2.2.3.1 timePrd* Time Periods Tyrimo laikotarpis Tyrimo atlikimo laikotarpis Start: 2002-05
End:
2002-05
Cycle:
StartADP:
2004-10
EndADP:
2004-11
2.2.3.2 collDate* Dates of Collection Duomenų surinkimo data Duomenų surinkimo laikotarpis Start: 2002-05
End:
2002-05
Cycle:
StartADP:
2004-10-02
EndADP:
2004-11-08
2.2.3.3 nation* Countries Šalis Šalis(-ys), kurioje(-iose) surinkti duomenys Name: Lietuva
Abbreviation:
LT
NameADP:
... Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia,...
2.2.3.4 geogCover* Geographic Coverage Geografinė aprėptis Geografinė vieta(-os), kurioje(-iose) surinkti duomenys Geographic Coverage: Lietuvos teritorija
Geographic CoverageADP:
Territory of stated countries
2.2.3.5 geogUnit* Geographic Unit Geografinis vienetas Geografinis vienetas(-ai), kuriame(-iuose) surinkti duomenys (apskritis, rajonas, miestas ir kt.) Geographic Unit: Lietuva
Geographic UnitADP:
region
2.2.3.6 / 2.2.3.8 anlyUnit* Unit of Analysis (Nesstare)Pastaba. DDI v2.1:2.2.3.8<anlyUnit> Unit of Analysis2.2.3.6<geoBndBox > Geographic Bounding Box Tyrimo objektas Pagrindinis tyrimo analizės ar stebėjimo objektas, esantis sudėtine bendro tyrimo dalimi. Tai gali būti asmuo, šeima, grupė, institucija ar organizacija, administracinis vienetas ir pan. Unit of Analysis: Asmuo
Unit of AnalysisADP:
individual
2.2.3.7 / 2.2.3.9 universe* Universe Tiriamoji grupė Grupė asmenų ar kitų tyrimo elementų, kurie yra tyrimo objektas ir su kuriais susijęs tyrimo rezultatas Universe: Lietuvos gyventojai 18 metų ir vyresni
UniverseADP:
Persons aged 15 and over residing in countries stated above.
Institutionalised people.
2.2.3.8/2.2.3.10 dataKind* Kind of Data (Nesstare)Pastaba. DDI v2.1:2.2.3.8<anlyUnit> Unit of Analysis2.2.3.10<dataKind> Kind of Data Duomenų rūšis Duomenų rūšis naudota tyrimui (apklausos ar apžvalgos duomenys, administracinių įrašų duomenys, eksperimentų duomenys, psichologiniai testai, tekstiniai duomenys, koduoti dokumentai, ir pan.) Kind of Data: Apklausos duomenys
Kind of DataADP:
Survey data
2.2.4 notes* Notes and comments   Notes: (planuojama naudoti ateityje)
NotesADP:
Since 1974 Eurobarometer survey has succeeded European Communities Study (ECS).
2.3.1.1 timeMeth* Time Method Laiko metodas Tyrimo periodiškumas (viekartinis/kartotinis/,...) Time Method: Vienkartinis
Time MethodADP:
Repeated cross-sectional study every 6 months.
2.3.1.2 dataCollector* Data Collectors Duomenų rinkėjas Asmuo/organizacija, atsakinga už apklausos, interviu ar kt. duomenų surinkimą („lauko darbai") Name: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus"
Abbreviation:
Affiliation:
NameADP:
Coordinator: TNS Opinion & Social, TNS Consortium - Taylor Nelson Sofres and EOS Gallup Europe
 ....
Lithuania: TNS Gallup Lithuania
2.3.1.3 frequenc* Frequency of Data Collection Duomenų rinkimo dažnumas Duomenų rinkimo dažnumas (jei rinkta per keletą kartų, kas 1 metai, 10 metų ir pan.) Frequency of Data Collection: (planuojama naudoti ateityje)
2.3.1.4 sampProc* Sampling Procedure Atrankos metodas Tyrimo atrankos metodas Sampling Procedure: Reprezentatyvi tikimybinė
Sampling ProcedureADP:
Each survey is conducted on national representative sample of 1000 respondents (15 and older),...
2.3.1.6 collMode* Mode of Data Collection Duomenų rinkimo metodas Metodas, naudotas duomenims rinkti Mode of Data Collection: Apklausa respondento namuose tiesioginio interviu būdu
Mode of Data CollectionADP:
All interviews have been conducted face-to-face in people's home and in the appropriate national language...
2.3.1.7 resInstru* Type of Research Instrument Tyrimo instrumentarijus Priemonė, naudota duomenims rinkti Type of Research Instrument: Anketa
Type of Research InstrumentADP:
standardised questionnaire
2.3.1.8 sources? Data Sources Duomenų šaltiniai Šaltiniai, naudoti duomenims rinkti (apklausos, stebėjimo, dokumentų analizės, statistiniai, kitų tyrimų ir pan. duomenys) Data Sources: (planuojama naudoti ateityje)
2.3.1.9 collSitu* Characteristics of Data Collection Situation    Characteristics of Data Collection Situation: (planuojama naudoti ateityje)
Characteristics of Data Collection SituationADP:
Personal interviews on home address done by trained interviewers.
Title:
Weighting
Location (URI):
Description:
[Pastaba. Galutinis šio punkto tekstas dar dailinamas!]
2.3.1.12 weight* Weighting Duomenų svėrimas Jei duomenys buvo sverti, pateikiami jų svėrimo aprašymai Weighting: (planuojama naudoti ateityje)
WeightingADP:
For each country a comparison between the sample and the universe was carried out.
2.3.1.13 cleanOps* Cleaning Operations Valymo veiksmai Duomenų rinkinio išvalymo procedūros Cleaning Operations: Integruotas duomenų rinkinys buvo patikrintas (kodavimo klaidos, atsakymų į klausimus atitikimas anketai ir pan.)
Cleaning OperationsADP:
The data were cleaned for out of range values before deposited.
2.3.2. notes* Notes and comments   Notes: (planuojama naudoti ateityje)
NotesADP:
The national collectors mentioned above cooperated in Eurobarometer 62.0; archive list of all collectors is available at http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm .
2.3.4 stdyClas? Class of the Study   Class of the Study: (planuojama naudoti ateityje)
Class of the StudyADP:
9: highest range, comparative or continuous research, influential populations, with methodological excellence
2.4.1.1 accsPlac* Locations of Data Collection Duomenų rinkinio saugojimo vieta Tyrimo skaitmeninio objekto saugojimo vieta(-os), pateikiant jo tikslų e. adresą Name: Lietuvos HSM duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive of HSS
URI:
http://www.lidata.eu
NameADP:
Arhiv družboslovnih podatkov = Social Science Data Archive
2.4.1.2 origArch? Original Archive Where Collection Stored Archyvas, kuriame saugomas tyrimo originalas Archyvas, iš kurio buvo surinkti tyrimo duomenys. Pirminis archyvas Original Archive Where Collection Stored: (planuojama naudoti ateityje)
2.4.1.3 avlStatus* Availability Status Prieigos sąlygos Tyrimo skaitmeninio objekto prieigos sąlygos. Jas nustato tyrimo autoriai, vadovaudamiesi archyvo naudojimosi taisyklėmis Availability Status: A
Pastaba. Prieigos sąlygų kodus nustato LiDA archyvas
 
2.4.1.4 collSize? Extent of Collection Duomenų rinkinio dydis Duomenų rinkinio failų kiekis, įskaitant tik tuos failus, kuriuose yra tyrimo duomenys Extent of Collection: 1 – SPSS
Extent of CollectionADP:
1 SPSS data file
2.4.1.6 Qnty? Number of Files Tyrimo duomenų failų kiekis  Number of Files: 1
Number of Files:
1
2.4.2.1 confDec? Confidentiality Declaration Text Respondentų asmens duomenų apsaugos reikalavimai  Confidentiality Declaration Tex: (planuojama naudoti ateityje)
2.4.2.3 restrctn? Restrictions Apribojimai Naudojimosi tyrimo duomenimis apribojimai pagal archyvo taisykles Restrictions: Tyrimas laisvai prieinamas mokslo, studijų ir savišvietos tikslais registruotiems LiDA vartotojams RestrictionsADP: Individual files from EB series are free for academic use for Slovenian users...
2.4.2.5 citReq? Citation Requirement Citavimo reikalavimai Publikacijos, parengtos tyrimo duomenų pagrindu, turi būti cituojamos kaip šaltiniai nuorodose ar literatūros sąraše Citation Requirement: Publikacijos, parengtos LiDA duomenų pagrindu, turi būti cituojamos kaip šaltiniai nuorodose ar literatūros sąraše
Citation RequirementADP:
The users should acknowledge in any publication both the original depositors and the Archive.
2.4.2.6 deposReq? Deposit Requirement Pateikimo į archyvą reikalvimai Reikalavimai vartotojams, norintiems kaupti savo tyrimus archyve Deposit Requirement: Vartotojai įpareigojami atsiųsti archyvui informaciją apie naudotus archyvo duomenis, publikacijų, kur naudota citavimui archyvo duomenys, bibliografinius aprašus ir/arba publikacijų kopijas. Taip pat deponuoti tuos tyrimus, kurie atlikti naudojant archyvo duomenis
Deposit RequirementADP:
Users are requested to deposit with the Archive two copies of any published work or report based wholly or in part on such materials and to notify the Archive of any errors discovered in the materials.
2.4.2.7 conditions? Access ConditionsPastaba. DDI v2.1:2.4.2.7 <conditions> Conditions Prieigos sąlygos Papildoma informacija apie prieigos prie tyrimo duomenų sąlygas Access Conditions:Dėl papildomos informacijos apie tyrimą prašome susiekti su archyvo ar tyrimo autoriais
Access ConditionsADP:
In case of ambiguity the users of the data set are advised to contact principal investigators or Archive.
2.4.2.8 disclaimer? Disclaimer Įspėjimas Informacija apie atsakomybę ir sankcijas už neteisingą tyrimo duomenų panaudojimą Disclaimer: Lietuvos HSM duomenų archyvo kūrėjai bei tyrimus finansuojančios institucijos neatsako už trečiųjų asmenų/institucijų išvadas ir interpretacijas, naudojant LiDA duomenis
Other
Study Materials
2.5.1 relMat* Related Materials Susiję dokumentai Su tyrimu betarpiškai susiję dokumentai (klausimynas, anketos ir pan.) Title: Klausimynas
Location (URI):
http://debian.library.lt:8084/fedora/get/LT-eLABa-0001:LiDA-k2-3g-sablonas-20080328/fedora-system:3/viewItemIndex  Description:
TitleADP:
EB62 - Eurobarometer 62.0 (EN) [vprašalnik] Location (URI): http://www.za.uni-koeln.de/data/en/eurobarometer/questionnaires/za4229bqe.pdf 
2.5.2 relStdy* Related Studies Susijusios studijos Su tyrimu susiję kiti tyrimai Title: (planuojama naudoti ateityje)
Location (URI):
Description:
2.5.3 relPubl* Related Publications Susijusios publikacijos  Su tyrimu susijusios publikacijos Title:
Location (URI):
Description:
TitleADP:
GALLUP:
Das Europa der Sechs im Blickfeld der öffentlichen Meinung:
2.5.4 othRefs* Notes Pastabos Kitos pastabos, susietos su tyrimu Title: (planuojama naudoti ateityje)
Location (URI):
Description:
 2.5.4 othRefs* Languages Kalba Pagrindinė kalba, kuria rengiami tyrimo duomenys ir metaduomenys Title: Languages
Location (URI):
Description
: Pagrindinė tyrimo duomenų ir aprašomųjų metaduomenų kalba - lietuvių kalba (lit)
File Description 3.1.1 fileName? File name Failo pavadinimas Tyrimo failo pavadinimas Nesstar formuoja automatiškai
File name:
STI-LiDA0001_ZTLT_200205.NSDstat
3.1.2 fileCont? Contents of Files Failo turinys Tyrimo failo turinys Contents of Files: NSDstat failą sudaro dvi dalys:
1. Duomenų rinkinys - SPSS PORTABLE;
2. Metaduomenys - DDI XML
Contents of Files:
3.1.3.1.2.2 caseQnty? Overall Case Count Tiriamųjų skaičius faile Tyrime dalyvavusių tiriamųjų kiekis Nesstar formuoja automatiška
Overall Case Count:
1044
3.1.3.1.2.1 varQnty? Overall Variable Count Kintamųjų skaičius faile Tyrime panaudotų kintamųjų skaičius Nesstar formuoja automatiška
Overall Variable Count:
121
3.1.5 fileType? Type of File Failo tipas Tyrimo failo tipas Nesstar formuoja automatiškai
Type of File:
NSDstat
 3.1.7 filePlac? Place of File Production Failo sukūrimo vieta Archyvas, kuriame yra tyrimo produkcinis failas Place of File Production: Lietuvos HSM duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive of HSS
Place of File ProductionADP:
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
 3.1.9 ProcStat? Processing Status Failo kūrimo statusas Kuriamo archyve tyrimo failo statusas Processing Status: Nepabaigtas
Processing StatusADP:
končna/final
 3.1.12.1 version? Version Versija Kuriamo archyve tyrimo failo ir/arba jam taikomo šablono versija Version: LiDA_Template Version 1.1.8
Version type:
version
Version date:
Year
2008
Month
3
Day
17
VersionADP:
August 2005
Version typeADP:
version
 3.1.12.2 verResp? Version Responsibility Statement Versijos atsakomybės duomenys Tyrimo failo versijos atsakomybės duomenys Version Responsibility Statement: Lietuvos HSM duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive of HSS
Version Responsibility Affilationt:
Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology

Pastabos:

* LiDA mokslinių tyrimų (ar tiesiog tyrimų) archyvinio saugojimo ir prieigos metaduomenų parengimo testinė forma (versija 8) yra parengta A. Štreimikio vadovaujamos grupės vadovaujantis Vokietijos socialinių duomenų archyve (http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp ) ir Slovėnijos socialinių duomenų archyve (http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/) taikoma tyrimo duomenų ir metaduomenų pateikimo forma, R. Varnienės rengiamu dokumentu „Metaduomenų standartai ir vartotojo vadovas", 2008-03-21 Socialinių tyrimu institute vykusio pasitarimo su K. Sviklu, M. Baublytė, L. Kublickienė ir V. Gaidžiu bei 2008-04-02 Politikos ir viešojo administravimo institute vykusio pasitarimo su LiDA projekto vadovais, ekspertais ir dėstytojais išvadomis.

** – Daugeliui DDI laukų pateikiama po du pavyzdžius:

pirmasis nurodo konkretų pavyzdį iš LiDA archyvo, pvz., Title: Žmogaus teisės Lietuvoje, 2002 m. gegužė;
antrasis – iš Slovėnijos socialinių duomenų archyvo (ADP), pvz. TitleADP: Eurobarometer 62.0; October-November 2004.

Kitos pastabos:

  1. Daugeliui iš viršuje pateiktų elementų gali būti nurodyta kalba panaudojant ISO kalbos kodą, rašomą tarp simbolių „§" (alt0167] ir „:", pvz.: §lt: §en: §de: ir t.t. Kalbos kodą, įrašomą lauko turinio pradžioje, būtina nurodyti šiose trijuose laukuose: Parallel Title(1.1.1.4), Parallel Title(2.1.1.4) ir Abstract (2.2.2). \

  2. Tam, kad Nesstar-o internetinė aplinka korektiškai atvaizduotų Abstract lauko turinį kita kalba, reikia prieš kalbos kodą naudoti abzacą formuojantį html sakinį,
  pvz., <br /> <br />§en:

  3. Naudojami žymėjimai (nurodyti tarp simbolių „") DDI žymos lauke:

  *" – laukas neprivalomas ir kartotinis;
  +" – laukas privalomas ir kartotinis;
  ?"
  – laukas neprivalomas ir nekartotinis;
  " – laukas privalomas ir nekartotinis.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17