Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
2.3. Tiesinė regresinė analizė su STATA
     
2.3.1. Duomenys

Priešingai SPSS programai, dirbant su STATA, komandas paprasčiau surašyti patiems, nei naudotis meniu. Tirsime tuos pačius duomenis, kaip ir SPSS  atveju, tiktai pasinaudosime jau sukurtais kintamaisiais. Tiriame 2008 metų Europos Sąjungos socialinio tyrimo (European Social Survey) Estijos duomenis ESS4EE. Mus domins, kaip pasitenkinimas šalies politiniu klimatu susijęs su pasitikėjimu politinėmis institucijomis ir bendruoju žmogaus laimingumu. Tirsime 20 – 40 metų vyrus. Tyrime naudosime tokius kintamuosius:

  • satisfaction (pasitenkinimas šalies politiniu klimatu),
  • trust_all (pasitikėjimas politinėmis institucijomis),
  • happy (laimingumas).

Kintamasis satisfaction sukurtas paėmus kintamųjų stfgov (kiek respondentas yra patenkintas savo šalies vyriausybe) ir stfdem (kiek respondentas yra patenkintas demokratijos būsena šalyje) vidurkį. Jis įgyja  reikšmes nuo 0 (itin nepatenkintas)  iki 10 (labai patenkintas). Kintamasis trust_all sukurtas, suskaičiavus kintamųjų   trstprl (pasitikėjimas šalies parlamentu), trstlgl (pasitikėjimas teisine sistema), trstplt (pasitikėjimas politikais), trstprt (pasitikėjimas partijomis), trstun (pasitikėjimas Jungtinėmis Tautomis) vidurkį ir įgyja reikšmes nuo 0 (itin nepasitiki) iki 9 (itin pasitiki). Kintamasis happy matuojamas 10 balų skale nuo 0  (itin nelaimingas) iki 9 (itin laimingas).
Reikiamus respondentus atsirinksime, atsižvelgę į agea (amžių) ir gndr (lytį, 1-vyr., 2-mot.). SPSS *.sav formato failas buvo išsaugotas STATA *.dta formatu. Atidarę failą STATA programa, atsirenkame reikiamus respondentus:

keep if agea >= 20 & agea <= 40 & gndr == 1 & happy < 11 & satisfaction < 11

Reikia turėti omenyje, kad neatsakyti klausimai dažnai užkoduojami didelėmis skaitinėmis reikšmėmis. Norint, kad jos nebūtų naudojamos, rikėtų jas tiesiog pašalinti iš tyrimo. Būtent todėl STATA komandoje ir atsirado paskutinės sąlygos (STATA  tuščią vietą traktuoja, kaip begalybę).
Tiesinė regresija turi prasmę tik tada, kai intervaliniai regresoriai pakankamai stipriai koreliuoja su priklausomu kintamuoju, ir pakankamai silpnai tarpusavyje. Patikriname kinatmųjų koreliacijas komanda

pwcorr satisfaction trust_all happy, sig

Gauta koreliacijų lentelė atspindi stiprią teigiamą satisfaction ir trust_all koreliaciją (r = 0,7461) ir vidutinę teigiamą satisfaction ir happy koreliaciją (r = 0,3967). Patys regresoriai happy ir trust_all koreliuoja silpnai (r = 0,2988). Multikolinearumo problema neturėtų iškilti. Visos koreliacijos yra statistiškai reikšmingos (visos p reikšmės lygios 0,000 < 0,05) .


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17