Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

2. TIESINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
Uždaviniai
     

1. Failas ZTLT. Tyrimas: Lietuvos tolerancijos profiliai, 2003 m. Klausimų grupės:

 • r01_01 – r01_06 respondento požiūris (skalėje 1 – teigiamas, 2 – neutralus, 3 – neigiamas, 4 – sunku pasakyti) į juodaodžius, musulmonus, žydus, čigonus, migrantus, pabėgėlius).
 •  r02_01 – r02_04 ranginėje skalėje įvertinta, koks procentas nurodytos grupės (kitos rasės, kitos tautybės, kitos religijos, kitos seksualinės orientacijos) gyventojų nekeltų Lietuvoje problemų.
 • r04_01 – r04_09 Lietuvoje turėtų būti toleruojama (skalėje 1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – nesutinku, 4 – visiškai nesutinku) kitos tautybės, kitos rasės, kitos krikščioniškos konfesijos, nekrikščioniškos religijos, suteikiamas prieglobstis politiniams pabėgėliams, suteikiamas prieglobstis ekonominiams pabėgėliams, visi Lietuvos gyventojai turi turėti lygias galimybes įsidarbinti ir socialines garantijas).
 • r06_01 – r06_09 ar galima pateisinti darbdavį, jeigu jis nepriima į darbą (skalėje 1 – niekada negalima, 2 – kartais galima, 3 – visada galima, 4 – sunku pasakyti)  dėl to, kad kitos rasės, kito tikėjimo, neįgalus, vyras, moteris, kitos tautybės, homoseksualus, senas, jaunas.
 • s01 – lytis.
 • s02 – amžius.

Sukurti naujus kintamuosius:

 • a1 = r01_01 + .....+ r01_06, tiems respondentams, kurie nepasirinko nė į vieną klausimą atsakymo 4. Kintamasis a1 atspindi respondento požiūrį į svetimšalius. Kuo mažesnė a1  reikšmė, tuo požiūris tolerantiškesnis.
 • a2 = r02_01 + .....+ r01_04. Kintamasis a2 atspindi respondento  pakantumą „kitokiems“. Kuo didesnė a2  reikšmė, tuo pakantumas didesnis.
 • a4 = r04_01 + .....+ r04_09. Kintamasis a4 atspindi respondento  nuomonę apie valstybės, kaip institucijos, geidautiną tolerantiškumo laipsnį.  Kuo mažesnė a4  reikšmė, tuo valstybė tolerantiškesnė.
 • a6 = r06_01 + .....+ r06_09, tiems respondentams, kurie nepasirinko nė į vieną klausimą atsakymo 4. Kintamasis a6 atspindi respondento nuostatas apie tolerantiškumą darbo santykiuose.  Kuo mažesnė a6  reikšmė, tuo tolerantiškumas didesnis.

Reikia sudaryti regresijos modelį a4 = f(a1, a2, a6, s02). Atsakyti į klausimus:

 • Ar visi kintamieji modelyje reikalingi?
 • Ar teisingi koeficientų ženklai?
 • Kurie kintamieji modelyje svarbesni?
 • Ar tenkinamos regresijos prielaidos?
 • Ar modelis vyrams panašus į modelį moterims? Ar daug skiriasi modeliai, sudaryti atskirai vyrams ir moterims nuo modelio su pseudokintamuoju s01?
 • Kokius regresijos modelius gausime, taikydami žingsninę regresiją?

2. Failas ESS4LT1.sav. Socialinis Lietuvos respondentų tyrimas 2009 m. spalis – 2010 m. Reikia atlikti Lietuvos 20 – 40 metų vyrams, tą patį tyrimą, kuris skyrelyje buvo atliktas su Estijos gyventojais. Primename, ką matuoja kintamieji:

 • stfgov (kiek respondentas yra patenkintas savo šalies vyriau-sybe),
 • stfdem (kiek respondentas yra patenkintas demokratijos būsena šalyje),
 • trstprl (pasitikėjimas šalies parlamentu),
 • trstlgl (pasitikėjimas teisine sistema),
 • trstplt (pasitikėjimas politikais),
 • trstprt (pasitikėjimas partijomis),
 • trstun (pasitikėjimas Jungtinėmis Tautomis),
 • happy (laimingumas).

Kintamieji stfgov ir stfdem matuojami 10 balų skale nuo 0 (itin nepatenkintas) iki 10 (itin patenkintas). Kintamieji trstprl, trstlgl, trstplt, trstprt, trstun   matuojami 10 balų skale nuo 0 (itin nepasitikiu) iki 9 (itin pasitikiu). Kintamasis happy matuojamas 10 balų skale nuo 0  (itin nelaimingas) iki 9 (itin laimingas).
Modeliuosime kintamųjų stfgov ir stfdem vidurkį (pavadinkime jį satisfaction). Šis kintamasis atspindi respondentų pasitikėjimą politiniu šalies klimatu. Manome, kad satisfaction gali priklausyti nuo likusiųjų kintamųjų: satisfaction = f( trstprl, trstlgl, trstplt, trstprt, trstun, happy).
Reikiamus respondentus atsirinkti, atsižvelgus į agea (amžių) ir gndr (lytį, 1-vyr., 2-mot.),
Reikia:

 • Atlikti pradinę modelio analizę (kartu ištirti, ar tenkinamos tiesinės regresijos prielaidos).
 • Patikrinti, kaip atrodo modelis, kai kintamieji trstlgl, trstplt, trstprt, trstun keičiami jų reikšmių vidurkiu trust_all.
 • Ar naujajame modelyje reikalingas kintamasis happy?
 • Patikrinti, kokį modelį gausime, taikydami žingsninę regresiją?
 • Ar toks pats modelis gausis, jeigu tirsime vyresnius nei 60 metų respondentus?

3. Failas  LAMS: Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis – 2010 m. sausis. Kintamieji:

 • K2 – aukštoji mokykla
 • K10_1 – bakalauro studijos forma ( 1  – dieninės),
 • K11_1 – studijų vidurkio vertinimas (1 – dažniausiai vienas žemiausių kurse,..., 5 – dažniausiai vienas aukščiausių kurse),
 • K17 – bendro darbo stažo laikas,
 • K32 – vidutinės pajamos per mėnesį (rangais nuo 1 – iki 1000, ..., 9 – virš 10000)
 • K33_1 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje išsilavinimas (1  - visai nereikšmingas, ..., 5 – labai reikšmingas),
 •  K33_2 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje studijų metu įgytos žinios (1  - visai ne-reikšmingos, ..., 5 – labai reikšmingos),
 • K33_3 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje darbo patirtis (1  - visai nereikšminga, ..., 5 – labai reikšminga),
 • K33_4 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje asmeninės savybės (1  - visai nereikšmin-gos, ..., 5 – labai reikšmingos),
 • K33_5 – pasiekiant dabartinę padėtį darbo rinkoje socialiniai ryšiai (1  - visai nereikšmingi, ..., 5 – labai reikšmingi),
 • K37_1 – pasitenkinimas esamu darbu ( 1 – labai nepat. , ...., 5 – labai pat.).

Atsirinkus dienines bakalauro studijas baigusiuosius, taikant žingsninę regresiją  modelį
K37_1 = f(K11_1, K17, K32, K33_1, K33_2, K33_3, K33_4, K33_5)
ištirti: a) veterinarijos akademijai, b) LŽŪA absolventams.
Ar visos prielaidos patenkintos? Ar galima taikyti tiesinės regresijos modelį?

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22