Svečias
Titulinis Mokymai Mokymų medžiaga Metodologiniai paketai Taikomoji regresija
Nauji mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE
TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Pavyzdinis metodologinis mokomasis studijų paketas

TAIKOMOJI REGRESINĖ ANALIZĖ SOCIALINIUOSE TYRIMUOSE

Autorus Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius

Ankstesnis dokumentas Turinys  Literatūros sąrašas Duomenų šaltiniai Sekantis dokumentas

6. RANGINĖ LOGISTINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ
6.3. Ranginė logistinė regresinė analizė su STATA
       6.3.2. Modelio analizė


Tirsime modelį:  Bakna3 = f (algl2, K11_1, K33_1). Įvykdome

ologit  Bakna3 zalg2 K11_1 K33_1

Modelio didžiausio tikėtinumo chi kvadrato reikšmė 65,37; p = 0,000. Viena svarbiausių charakteristikų rodo gerą modelio tinkamumą. Pateiktasis (Makfadeno) determinacijos pseudokoeficientas nėra itin didelis R2 = 0,181, bet jo vaidmuo nėra itin svarbus. Voldo testai rodo, kad visi regresoriai yra statistiškai reikšmingi.

Kitaip, nei SPSS, STATA neužrašo modelio laisvųjų konstanų įverčių, o tik pateikia regresorių daugiklių įverčius. Alternatyva konstantoms yra vadinamieji pjūvio taškai (angl. cut points). Tariama, kad tikrasis Bakna3  yra tolydus kintamasis ir jo reikšmės nuo 0 iki 8,8 žymi menką žinių naudojimą, nuo 8,8 iki 10,5 – vidutinį, o virš 10,5 – didelį naudojimą.Naudos iš tokios interpretacijos nėra daug. Žinoma, pjūvio taškai išsireiškia ir per modelio konstantas. Pavyzdžiui, kai priklausomas kintamasis įgyja tik dvi reikšmes, tai yra vienas pjūvio taškas, kurio reikšmė yra priešinga logit modelio laisvajai konstantai. Kai kategorijų daugiau, nei dvi – išraiškos bjaurėja. Čia jų nepateikiame, nes nemanome, kad tai turi prasmę. Ranginėje logistinėje regresijoje svarbiausia yra regresorių koeficientai.Modelis su įvertintais koeficientais atrodo taip:

Visų kintamųjų koeficientai teigiami. Todėl, didėjant K11_1 (atsakinėjant geriau besimokiusiam respondentui), tikimybė, kad respondentas dažniau naudoja profesines žinias, išauga. Išauga ši tikimybė ir didėjant K33_1 (palankiau vertinant išsilavinimo lygio įtaką karjerai). Tikimybę didina ir informacija, kad respondentas uždirba daugiau nei 1500 kitų (zalg2 = 1, t.y. algl2 = 2) . 
Norėdami gauti informaciją apie galimybių santykius įvykdome

ologit  Bakna3 zalg2 K11_1 K33_1, or

Galimybių santykis parodo, kaip pasikeičia tikimybių santykis, kai vienetu didėja tik vieno regresoriaus reikšmė, kitiems regresoriams nesikeičiant. Pavyzdžiui, galimybė, kad respondentas dažniau naudoja profesines žinias  išauga 3,59 karto, kai žinome, jog jis uždirba virš 1500 litų (zalg2 = 1):

Analogiškai interpretuojami ir likusių regresorių galimybių santykiai. Alternatyviai galima pasinaudoti SPost programa listcoef.

listcoef, help

Šioje lentelėje galimybių santykiai yra stulpelyje e^b . Klasikinis (standartinis) galimybių santykis atspindi pokyčius, kai regresorius padidėja vienetu. Ne visada, toks požiūris yra logiškas – būna regresorių, kuriems vieneto pokytis – labai mažas, būna regresorių, kuriems  vieneto pokytis – labai didelis. Todėl lentelėje dar  yra informacija, kaip keisis galimybės, jeigu  regresoriaus reikšmė pasikeis per  jo standartinį nuokrypį. Toks savotiškas panormavimas ir matavimo skalės nukenksminimas.
Tikrindami tiesių lygiagretumo prielaidą, įvykdome

brantLentelėje pateikiama informacija, ar lygiagrečių tiesių prielaida tenkinama, kai atsižvelgiama į visus regresorius (All ) ir kai atsižvelgiama į kiekvieną regresorių atskirai. Visos p reikšmės surašytos stulpelyje p>chi2. Jeigu regresoriui p < 0,05, tai gali būti, kad jis modelyje nereikalingas (reikėtų patikrinti modelį be to regresoriaus). Matome, kad  regresorių, kuriems p < 0,05, nagrinėjamame modelyje nėra. Neprieštaraujama ir bendrajai tiesių lygiagretumo prielaidai (p = 0,557 > 0,05).  Darome išvadą, kad modelis yra tinkamas.
Beje, norėdami pamatyti alternatyvius determinacijos koeficientus, Akaikės informacinio kriterijaus reikšmę ir kitus rodiklius, tiesiog įvykdome

fitstat

Matome, kad Nagelkerkės R2 = 0,367 yra gerokai didesnis už Makfadeno R2.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22