Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Number of Secondary Schools in Estonia, 1919-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0129


Antraštė:

Number of Secondary Schools in Estonia, 1919-1939

Lygiagreti antraštė:

Vidurinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTEDU: Education = HISTEDU: Švietimas

Tema:

PRE-PRIMARY, PRIMARY AND SECONDARY = IKIMOKYKLINIS, PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Central Bureau = Valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Number of Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Vidurinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTEDU: Education). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTEDU_0129.

Santrauka:

This dataset contains data on number of secondary schools in Estonia in 1919-1939.

Dataset "Number of Secondary Schools in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use from 2021-10-14.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiamas vidurinių mokyklų skaičius Estijoje 1919-1939 metais.

Duomenų rinkinys "Vidurinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-14.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Estonia = Estijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa / Harju maakond);
 • Jarva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa / Järva maakond);
 • Laane County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa / Lääne maakond);
 • Parnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa / Pärnu maakond);
 • Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa / Petseri maakond);
 • Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa / Saare maakond);
 • Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa / Tartu maakond);
 • Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa / Valga maakond);
 • Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa / Viljandi maakond);
 • Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa / Viru maakond);
 • Voru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa / Võru maakond).
Analizės vienetas
 • Schools = Mokyklos.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Eesti 1920-1930 : arvuline ülevaade / [Riigi Statistika Keskbüroo] Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1931 (Tallinn : Riigi Trükikoda), p 337 Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres : résumé rétrospectif de 1920-1935 Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L`Estonie, 1937, p 269 Haridus Eestis = Statistique de l`instruction publique / Riigi Statistika Kesk büroo [koostanud H Reiman jt] - Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1924 (Tallinn : Eesti Ühistrükikoda : Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus Narva : M Minis), p 38 Lepp A "Alg- ja keskkoolid 1936/37 õ/a = Écoles primaires et secondaires en 1936/37" // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Tallinn: Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1937, 193 (12), p 652-655 Lepp A "Alg- ja keskkoolid ning gümnaasiumid 1937/38 õ/a = Écoles primaires et secondaires en 1937/38" // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Tallinn: Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1938, 205 (12), p 630-633 Lepp A "Alg- ja keskkoolid ning gümnaasiumid 1938/39 õ/a = Écoles primaires et secondaires en 1938/39" // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Tallinn: Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1938, 217 (12), p 626-629
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-10-14.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-14.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17