Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central government expenditure in Estonia: state institutions, 1921–1940


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTFIN_0111


Antraštė:

Central government expenditure in Estonia: state institutions, 1921–1940

Lygiagreti antraštė:

Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1921–1940

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTFIN: Finance = HISTFIN: Finansai

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Central Bureau of Estonia = Estijos valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Central government expenditure in Estonia: state institutions, 1921–1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1921–1940: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTFIN: Finance). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTFIN_0111.

Santrauka:

This dataset contains data on Estonian central government expenditure by state institutions in 1921–1940.

Dataset "Central government expenditure in Estonia: state institutions, 1921–1940" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use from 2021-10-06.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie Estijos valstybės biudžeto pajamas pagal valstybės institucijas 1921–1940 metais.

Duomenų rinkinys "Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1921–1940" publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais valstybės institucijoss registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1921 - 1940
Geografinė aprėptis Territory of Estonia = Estijos teritorija.
Analizės vienetas
  • Budget = Biudžetas.
Duomenų rūšis
  • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
  • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
  • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Eesti 1920-1930 : arvuline ülevaade Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1931, p 241 Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres : résumé rétrospectif de 1920-1935 Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L`Estonie, 1937, p 196 Karlneem, K Riigimaiapidamise tulemusi 1939/40 eelarveaastal = State Revenue Receipts for the 1939/40 Budget Year Konjunktuur = Monthly Review of the Estonian Institute of Economic Research, 1940, 66 (5), p 267 Kranfeldt, K Riigimajanduse tulemusi 1936/37 a = State finances in 1936/37 budget-year Konjunktuur = Monthly Review of the Estonian Institute of Economic Research, 1937, 30 (5), p 349 Kranfeldt, K Riigimajanduse tulemusi 1937/38 a = State finances in 1937/38 budget-year Konjunktuur = Monthly Review of the Estonian Institute of Economic Research, 1938, 41/42 (4/5), p 263
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
  • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit valstybės institucijoss on 2021-10-06.

  • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais valstybės institucijoss registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17