Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Lietuvos narystės ES poveikis visuomenės struktūrai, 2004 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LTES_0030


Antraštė:

Lietuvos narystės ES poveikis visuomenės struktūrai, 2004 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Influence of EU Membership on Social Structure of Lithuania, November 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LTES: Lietuva ir Europos Sąjunga = LTES: Lithuania and the European Union

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Matulionis, Arvydas; Kasparavičienė, Vida; Kocaj, Elena; Krukauskienė, Eugenija; Liutikas, Darius; Maniukaitė, Gražina; Novelskaitė, Aurelija; Trinkūnienė, Inija; Vosyliūtė, Anelė; Žilinskaitė, Viktorija

Bibliografinis citavimas:

Matulionis, Arvydas, et al. Lietuvos narystės ES poveikis visuomenės struktūrai, 2004 m. lapkritis [Electronic resource]. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004. Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in English: Influence of EU Membership on Social Structure of Lithuania, November 2004

Santrauka:

Tyrimo tikslas - ištirti naująja Europos Sąjungos nare tapusios Lietuvos visuomenės stratifikacijos modelį, nustatyti būdingus socialinius ekonominius visuomenės sluoksnius. Tirtos pagrindinės visuomenės stratifikacijos rodiklių grupės: galios, atlygio, užsiėmimo, demografijos, aktyvumo, gyvenamosios aplinkos. Siekta nustatyti, kokiam konkrečiam visuomenės sluoksniui respondentai priskiria save; kokioje srityje jie užimti; kokia jų profesija; užimamos pareigos. Respondentų taip pat klausta, kaip jie vertina savo materialinę padėtį; kokį turtą ar kapitalą turi (meno kūrinius, brangenybes, muzikos instrumentus, žemę, mišką, namą ir kt.); kaip vertina būstą, kuriame gyvena. Pateikti klausimai apie dalyvavimo politikoje; galios vertinimą; apie politinių pažiūrų vertinimą. Respondentai atsakinėjo į klausimus, ar jie lankosi bažnyčioje ir dalyvauja religinėse apeigose; kaip praleidžia ir kaip vertina laisvalaikį; vertino įvairius socialinės, kultūrinės elgsenos aspektus; taip pat vertino savo sveikatą, gydymosi sąlygas. Taip pat tirta, ar respondentai naudojasi internetu, mobiliuoju telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis darbe, namuose, bibliotekoje, pas draugus ir kt.; ar dalyvauja jaunimo organizacijų, žmogaus teisių organizacijų, paramos ar labdaros fondų, gyventojų bendrijų ir kt. veikloje. Siekta nustatyti respondentų požiūrį į atskirties grupes: bedarbius, vargetas, benamius, kitos rasės, tautybės, religijos žmones, homoseksualus ir kt. Tiriamųjų klausta ir apie jų požiūrį į tradicinės kultūros išsaugojimą; tradicines ir naujas šventes (Vėlinių, Helovyno ir kt.); prašyta pateikti savo požiūrį į Lietuvą apibūdinančius dalykus: kraštovaizdį, istoriją, kalbą, kultūrą, tapatumą ir jo išsaugojimą; įvertinti emigracijos procesus. Nagrinėtas respondentų požiūris į alkoholio vartojimą, rūkymą, narkotinių medžiagų vartojimą. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, vaikų iki 18 metų skaičius šeimoje, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

The study goal was to describe the model of social stratification in Lithuania as new member of European Union, to identify existing social economic strata in society. The main groups of indicators of social stratification were investigated: power, payment, occupation, demography, activity, place of residence. It was sought to identify attribution of oneself to a certain social stratum; attitude towards one`s class position; respondents` employment and occupational group, occupational position. Respondents were asked to characterize their own material condition; possession of property / capital (works of art, valuables, musical instruments, land, forest, house, etc.); to assess their dwelling. Respondents answered questions focusing on participation in politics; made assessment of power and political creed. As well respondent answered questions about church attendance and partaking in religious rites; modes of leisure time and attitude towards leisure; assessed various aspects of social and cultural behaviour; evaluated their health and conditions of cure. Respondents were asked whether they use the Internet, mobile telephone, and other communication means at work, home, libraries, at friends, etc.; do they participate in youth`s organization, human rights organization, support-charity fund, local community, etc. Also probed were respondents` views towards specific social groups: the unemployed, poor, homeless; people of other races, nationalities, religions, homosexuals, and other. Respondents were asked to assess the importance of preservation of traditional culture; to make judgment on traditional and new holidays (All Soul`s Day, Halloween and other); to express their attitudes to items characterizing Lithuania: landscape, history, language, culture, identity and its preservation; to assess migratory processes. Respondents` attitudes towards drinking alcohol, smoking, and drug taking were identified. Social demographic characteristics: gender, age, education, nationality, number of children under 18 years, monthly income per family member, place of residence, region. .

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-11-13 - 2004-11-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-11-13 - 2004-11-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas Asmuo
Duomenų rūšis Apklausos duomenys
Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija = Office of the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos gyventojai nuo 18 metų ir vyresni
Metodologija:
Laiko metodas Vienkartinis
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas Anketinė apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant standartizuotą klausimyną
  Instrumentarijus Anketa
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas Tyrimas laisvai prieinamas mokslo, studijų ir savišvietos tikslais registruotiems LiDA vartotojams
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © LR Vyriausybės kanceliarija, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 886.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2018-11-19