Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Moksleivių pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PGI_0287


Antraštė:

Moksleivių pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Pupils` Civic Empowerment Index, September 2012

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PGI: Pilietinės galios indeksas = PGI: Civic Empowerment Index

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Tyrimo vykdytojai:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas

Bibliografinis citavimas:

Žiliukaitė, Rūta; Ramonaitė, Ainė; Degutis, Mindaugas. Moksleivių pilietinės galios indeksas, 2012 m. rugsėjis = Pupils` Civic Empowerment Index, September 2012: LiDA [platintojas], 2015. (Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2012). (PGI: Pilietinės galios indeksas). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PGI_0287.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip kinta Lietuvos moksleivių domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar jiems svarbu kasdien sužinoti sporto, įžymių žmonių gyvenimo, kultūrinio gyvenimo, politinio gyvenimo, verslo ir ekonomikos, kriminalines ir nelaimingų įvykių naujienas, naujienas apie savo gyvenamosios vietovės reikalus, bendruomenės problemas. Prašyta atsakyti, ar Lietuvos žiniasklaida (spauda, laikraščiai, televizija, internetiniai naujienų portalai) suteikia patikimas žinias apie mūsų šalies valdžios darbą ir priimamus sprendimus. Teirautasi, kaip dažnai kalbasi apie politiką su draugais, tėvais ir mokytojais. Klausta, ar jie domisi politika. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, kaip jie elgtųsi, jei jiems ir visai visuomenei iškiltų rimta politinė, ekonominė, o taip pat kokia nors vietinės reikšmės problema. Teirautasi, ar imantis veiklos, susijusios su politinės, ekonominės ar vietos reikšmės problemos sprendimu mokykloje, ar tokią iniciatyvą palaikytų mokytojai, bendraklasiai, kiti moksleiviai, tėvai bei žmonės už mokyklos ribų (miesto ar kaimo bendruomenė). Aiškintasi, ar respondentai dalyvautų spalio mėn. įvyksiančiuose Seimo rinkimuose. Respondentai vertino savo dalyvavimo galimybes politiniame gyvenime. Klausta, kiek eilinis žmogus privalo būti aktyvus savo bendruomenės gyvenime. Pateikus klausimų grupę apie įvairias politinio dalyvavimo formas bei bendruomeninio veikimo ar socialinio solidarumo būdus, vertintas respondentų pilietinis aktyvumas. Tirta, kuo dalyvavimas pilietinėse veiklose (pavyzdžiui, įvairių pilietinių organizacijų veikloje, pilietinėse akcijose, bendruomeninėje veikloje ir pan.) gali būti svarbus asmeniškai. Pateikus įvairių mokinių organizacijų sąrašą prašyta atsakyti, ar šiuo metu respondentai dalyvauja jų veikloje, dalyvavo anksčiau, ar niekada nedalyvavo. Teirautasi, kiek mokykloje, kurioje respondentai mokosi, pilietiniam ugdymui yra skiriama dėmesio bei ar pilietinio ugdymo dalykas yra naudingas. Pateikus teiginių sąrašą, respondentų prašyta atsakyti apie pilietinį ugdymą mokykloje. Klausta, ar moksleivių pilietiškumas yra ugdomas lietuvių kalbos, istorijos ir etikos/tikybos pamokose. Išvardinus įvairias visuomenės grupes, prašyta įvertinti šių grupių galią daryti įtaką sprendimų, darančių įtaką visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimui, priėmimą. Taip pat prašyta įvertinti pilietinės veiklos riziką paklausus, kiek yra tikėtina, jog gyventojai, kurie šiandien Lietuvoje inicijuoja ar aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose, veiklose, susidurtų su respondentams išvardintomis problemomis. Respondentai turėjo galimybę įvertinti dabartines gyvenimo sąlygas Lietuvoje dešimties balų skalėje. Toliau teirautasi nuomonės, kokios bus gyvenimo sąlygos Lietuvoje po dešimties metų. Apklausos pabaigoje, ar respondentai norėtų išvykti gyventi visam laikui į kitą šalį.
  Socialinės demografinės charakteristikos: llytis, amžius, kelintoje klasėje (kurse) šiuo metu mokosi, šeimos, kurioje gyvena, finansinės padėties apibūdinimas, dalyvavimas religinėse apeigose be ypatingų progų, gyvenamoji vieta.

 • The purpose of the study: to determine the changes in Lithuanian pupils` interest in public affairs, their civil participation, willingness to be engaged in civil actions at the local and national level, the attitudes towards the available civil power and the assessment of the friendliness of social environment to engage in civil activities.
  Major investigated questions: respondents were which sources of information they use in order to learn about public affairs. They were also asked to indicate how they would behave if they and all the society confronted with a serious political, economic or any local problem. Civic participation of respondents was evaluated by asking questions about various forms of political participation and community action and social solidarity. Political effectiveness of respondents was evaluated by asking questions about the power of different groups to influence decision-making. The risk of civil participation was evaluated by asking how much it is likely that those people, who initiate or actively participate in civil actions, would experience certain problems.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, nationality, education, monthly family income per one family member, occupation, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2012-09-17 - 2012-09-30
Duomenų rinkimo laikotarpis 2012-09-17 - 2012-09-30
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas
Populiacija 9 -12 klasių mokiniai ir profesinių mokyklų moksleiviai, siekiantys įgyti profesiją ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Pilietinės visuomenės institutas, 2012


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 81

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19