Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Eurobarometer 63.4: European Union Enlargement, the European Constitution, Economic Challenges, Innovative Products and Services, May-June 2005


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EB_0064


Antraštė:

Eurobarometer 63.4: European Union Enlargement, the European Constitution, Economic Challenges, Innovative Products and Services, May-June 2005

Lygiagreti antraštė:

Eurobarometras 63.4: Europos Sąjungos plėtra, Europos Konstitucija, ekonomikos iššūkiai, naujoviški gaminiai ir paslaugos, 2005 m. gegužė - birželis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EB: Standard Eurobarometer = EB: Standartinis Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Papacostas, Antonis

Tyrimo vykdytojai:

TNS Opinion & Social

Bibliografinis citavimas:

Papacostas, Antonis. Eurobarometer 63.4: European Union Enlargement, the European Constitution, Economic Challenges, Innovative Products and Services, May-June 2005 [Electronic resource]. London : TNS Opinion & Social, 2005. (EB: Standard Eurobarometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Eurobarometras 63.4: Europos Sąjungos plėtra, Europos Konstitucija, ekonomikos iššūkiai, naujoviški gaminiai ir paslaugos, 2005 m. gegužė - birželis

Santrauka:

The study goal was to identify European Union countries people`s attitudes towards European Union Enlargement, the European Constitution, Economic Challenges, Innovative Products and Services. This round of Eurobarometer surveys queried respondents on standard Eurobarometer measures such as how satisfied they were with their present lives, whether they attempted to persuade others close to them to share their views on subjects they held strong opinions about, whether they discussed political matters, what their individual country´s goals should be, and how they viewed the need for societal change. Additional questions focused on the respondents´ knowledge of and opinions on the European Union (EU) including how well-informed they felt about the EU, what sources of information about the EU they used, whether their country had benefited from being an EU member, and the extent of their personal interest in EU matters. Another major focus of the surveys was European Union enlargement. Respondents were asked to give their opinions on whether the European Union should be enlarged and what countries they would be in favor of or against becoming new members. Respondents were also asked if they had heard of the European Constitution, whether they were for or against it and why, and who they trusted the most to inform them about the European Constitution. The surveys also solicited respondents´ assessments of the state of both national and European economies, the employment situation, social welfare, the educational system, and the overall quality of life in their individual countries. Questions about innovative products or services asked to what extent respondents were attracted to new or improved products or services, what "innovation" meant to them, if they would be willing to replace a product or a service that they already used, with an innovative one. Finally, special questions on the language skills of respondents were asked such as their native language, which other languages they knew, and the level of their language skills. Social demographic characteristics: age, gender, nationality, marital status, left-right political self-placement, occupation, age at completion of education, region of residence, household composition, national provenance, religion, telephone equipment, and major consumer durables.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį į Europos Sąjungos plėtrą, Europos Konstituciją, ekonomikos iššūkius, naujoviškus gaminius ir paslaugas Šiame Eurobarometro apklausos rate pateikti standartiniai "Eurobarometro" klausimai: ar respondentai patenkinti dabartiniu gyvenimu, ar bandė artimus žmones įtikinti pasidalyti savo mintimis apie klausimus, kuriais turi tvirtą nuomonę, ar aptaria politikos reikalus, kokių tikslų turėtų siekti jų šalis, ar mano, kad reikia socialinių pokyčių. Be to, klausta, ar respondentai žino nuomones apie Europos Sąjungą (ES), ar jaučiasi gerai informuoti apie ES, iš kokių šaltinių sužino apie ES, ar jų šalis turi naudos iš narystės ES, koks jų asmeninio domėjimosi ES reikalais mastas. Kita svarbi apklausos dalis - Europos Sąjungos plėtra. Klausta respondentų nuomonės, ar Europos Sąjungą reikia plėsti, kurių naujų šalių narystei pritartų, o kurių - ne. Be to, respondentų klausta, ar girdėjo apie Europos Konstituciją, ar buvo už, ar prieš ją ir kodėl, koks patikimiausias žinių apie Europos Konstituciją šaltinis. Respondentų prašyta įvertinti savo šalies ir Europos ekonomiką, užimtumo padėtį, socialinę gerovę, švietimo sistemą, bendrą gyvenimo kokybę savo šalyje. Klausta apie naujoviškus gaminius ir paslaugas: kokiu mastu respondentus traukia nauji arba pagerinti gaminiai ir paslaugos, ką jiems reiškia "naujovė", ar norėtų įprastą gaminį ar paslaugą keisti naujovišku. Baigiant interviu klausta apie respondento kalbų mokėjimą: kokia gimtoji kalba, kurias kitas kalbas moka, kalbų mokėjimo lygis. Socialinės demografinės charakteristikos: respondento amžius, lytis, tautybė, šeiminė padėtis, vieta kairiųjų-dešiniųjų sekoje, užsiėmimas, kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą, regionas, kuriame gyvena, šeimos sudėtis, tautinė kilmė, religija, turima telefono įranga, svarbesni ilgalaikio naudojimo reikmenys.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-05-09 - 2005-06-14
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-05-09 - 2005-06-14
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas European Union countries
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas France: 14 May to 08 June 2005 Belgium: 10 May to 13 June 2005 Netherlands: 12 May to 07 June 2005 Germany: 14 May to 06 June 2005 Italy: 13 May to 11 June 2005 Luxembourg: 10 May to 04 June 2005 Denmark: 20 May to 14 June 2005 Ireland: 09 May to 10 June 2005 United Kingdom: 11 May to 12 June 2005 Greece: 16 May to 06 June 2005 Spain: 12 May to 07 June 2005 Portugal: 12 May to 05 June 2005 Finland: 12 May to 12 June 2005 Sweden: 12 May to 02 June 2005 Austria: 12 May to 07 June 2005 Cyprus (Republic): 10 May to 07 June 2005 Czech Republic: 18 May to 07 June 2005 Estonia: 12 May to 07 June 2005 Hungary: 16 May to 02 June 2005 Latvia: 13 May to 08 June 2005 Lithuania: 12 May to 06 June 2005 Malta: 12 May to 06 June 2005 Poland: 14 May to 07 June 2005 Slovakia: 18 May to 05 June 2005 Slovenia: 13 May to 10 June 2005 Bulgaria: 17 May to 31 May 2005 Romania: 23 May to 03 June 2005 Turkey: 12 May to 05 June 2005 Croatia: 10 May to 03 June 2005 Cyprus (TCC): 13 May to 31 May 2005
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 289.4
PDF Klausimynas (lit) 167.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17