Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis – rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0306


Antraštė:

ISSP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis – rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2016: Role of Government V, Lithuania, June - August 2016

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Telešienė, Audronė

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Telešienė, Audronė

Tyrimo vykdytojai:

Telešienė, Audronė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Telešienė, Audronė et al. ISSP 2016: Valdžios vaidmuo V, Lietuva, 2016 m. birželis - rugpjūtis = ISSP 2016: Role of Government V, Lithuania, June - August 2016: LiDA [platintojas], 2018. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0306.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valdžią bendrąja prasme bei išsiaiškinti kokių funkcijų įgyvendinimas turėtų būti valdžios atsakomybė.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi nuomonės, ar žmonės turi paklusti įstatymams be išimčių, ar yra išskirtinių atvejų, kai žmonės turi vadovautis savo sąžine, net jei tam reikia pažeisti įstatymą. Norėta sužinoti, ar gali būti leidžiama organizuoti viešus susirinkimus ar protesto eitynes ir demonstracijas protestuojant prieš valdžią, jei žmonės griežtai prieštarauja valdžios veiksmams. Tirtas požiūris į teisę rengti viešus susirinkimus ar leisti knygas savo pažiūroms išreikšti žmonėms, kurie nori nuversti valdžią revoliucijos būdu. Atskiras klausimų blokas skirtas valdžios galimybėms imtis įvairių veiksmų ekonomikos srityje (pavyzdžiui, valdžios finansavimas projektams naujoms darbo vietoms sukurti, parama nuosmukį patiriančioms pramonės šakoms, siekiant išsaugoti darbo vietas ir kt.). Aiškintasi, ar respondentai norėtų didesnių ar mažesnių išlaidų įvairiose valdžios išlaidų srityse. Tirtos valdžios atsakomybės ribos, pavyzdžiui, suteikiant darbą kiekvienam norinčiam dirbti, mažinant pajamų skirtumus tarp turtingų ir vargšų, suteikiant finansinę paramą universitetų studentams iš žemas pajamas turinčių šeimų, skatinant lygybę tarp vyrų ir moterų, ir kt. Norėta sužinoti, koks turėtų būti valdžios vaidmuo teikiant sveikatos priežiūrą sergantiems, vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą bei vaikų mokyklinį ugdymą. Pateikus sąrašą žmonių ir organizacijų (pavyzdžiui, žiniasklaida, profesinės sąjungos, verslas, bankai ir pramonė, ir kt.), prašyta pasakyti kas, turi didžiausią ir antrą didžiausią įtaką Lietuvos valdžios veiksmams. Tirta respondentų nuomonė nuo ko priklauso politika Lietuvoje. Aiškinantis nuomonę apie pilietines laisves ir visuomenės saugumą, pirmiausia paklausta, ar Lietuvos valdžia turėtų viešose vietose stebėti žmones vaizdo stebėjimo kameromis bei stebėti elektroninius laiškus ir bet kokią kitą informaciją, kuria keičiamasi internete. Aiškintasi, ar visa valdžios informacija turėtų būti viešai prieinama, net jei tai reiškia pavojų visuomenės saugumui. Norėta sužinoti, ar nacionalinio saugumo vardan, valdžia turėtų turėti teisę rinkti informaciją apie bet kuriuos asmenis, gyvenančius Lietuvoje, be jų žinios bei rinkti informaciją apie bet kuriuos asmenis, gyvenančius kitose šalyse, be jų žinios. Vertintos valdžios veiksmų ribos valdžiai įtariant, kad gali įvykti teroristinis aktas. Toliau teirautasi, kiek respondentai asmeniškai domisi politika. Vertinta asmeninė politinė kompetencija ir galima įtaka valdžios sprendimams. Norėta sužinoti nuomonę apie Seimo narių pastangas laikytis rinkimų metu duotų pažadų, ir kt. Aiškintasi dabartinių mokesčių Lietuvoje teisingumas dideles, vidutines ir mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Vertinta mokesčių institucijos Lietuvoje veikla užtikrinant, kad žmonės mokėtų mokesčius bei, kad būtų elgiamasi su visais pagal įstatymą, nepriklausomai nuo jų pažinčių ar padėties visuomenėje. Tirtas požiūris apie didžiųjų privačių įmonių Lietuvoje elgesį, t. y., kaip dažnai jos laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų bei ar mėgina vengti mokėti mokesčius. Užduoti keli klausimai ir apie Lietuvos politikų bei valdžios pareigūnų korupciją. Apklausos pabaigoje aiškintasi, kaip sėkmingai, Lietuvos valdžia veikia suteikiant sveikatos priežiūros paslaugas sergantiems bei tinkamą pragyvenimo lygį senyvo amžiaus žmonėms, ir sprendžiant grėsmes Lietuvos saugumui.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, politinis ir visuomeninis aktyvumas, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2016-06-27 - 2016-08-02
Duomenų rinkimo laikotarpis 2016-06-27 - 2016-08-02
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2016


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 674.7
PDF Kortelės 260.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2019-07-22