Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: dėstytojų tyrimas, 2017 m. sausis - vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0317


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: dėstytojų tyrimas, 2017 m. sausis - vasaris

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Lectures Survey, January – February, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: dėstytojų tyrimas, 2017 m. sausis - vasaris = Preparing for Higher Education Studies: Lectures Survey, January – February, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0317.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbančių dėstytojų požiūrį į magistrantų pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokią dalį laiko, skiriamo darbui aukštojoje mokykloje, užima moksliniai tyrimai, administracinis darbas, dėstymas bei akademinės ir MTEP veiklos viešinimas. Teirautasi, ar per paskutinius 3 metus yra dėstę bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų studentams. Tų dėstytojų, kurie dėstė, prašyta nurodyti, kokie yra svarbiausi komponentai norint, kad stojantieji būtų pasirengę bakalauro ir (ar) vientisosioms studijoms bei prašyta atitinkamai įvertinti savo studentų pasirengimą šioms studijoms. Vertintas bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentų pasirengimas studijuoti savo studijų programą bei respondentų dėstomus dalykus. Toliau prašyta įvertinti bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų pirmo kurso studentų, su kuriais tenka dirbti, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines kompetencijas. Respondentai taip pat vertino dabartinę situaciją bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose. Aiškintasi, ar dirba su studentais, kuriems stojimo į bakalauro ir (ar) vientisąsias studijas metu buvo vertinta motyvacija bei ar vertinta motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Toliau teirautasi, ar per paskutinius 3 metus dėstė magistrantūros studijų studentams. Tų dėstytojų, kurie dėstė, prašyta nurodyti, kokie yra svarbiausi komponentai norint, kad stojantieji būtų pasirengę magistrantūros studijoms bei prašyta atitinkamai įvertinti savo studentų pasirengimą šioms studijoms. Norėta sužinoti, ar tarp savo magistrantūros studentų respondentai turi absolventų iš kolegijų bei ar yra pastebimi skirtumai tarp kolegijų ir universitetų absolventų pasirengimo studijuoti magistrantūroje. Vertintas magistrantūros studijų pirmo kurso studentų pasirengimas studijuoti savo studijų programą bei respondentų dėstomus dalykus. Pateikus klausimų bloką, vertintos magistrantūros studijų pirmo kurso studentų savybės būtinos studijoms. Teirautasi, ar dirba su studentais, kuriems stojant į magistrantūrą buvo vertinta motyvacija bei ar vertinta motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Toliau aiškintasi, ar per paskutinius 3 metus dėstė ar vadovavo doktorantūros studijų studentams. Tų dėstytojų, kurie dėstė ar vadovavo, prašyta nurodyti, kokie yra svarbiausi komponentai norint, kad stojantieji būtų pasirengę doktorantūros studijoms bei prašyta atitinkamai įvertinti savo studentų pasirengimą studijoms. Taip pat prašyta įvertinti doktorantūros studijų studentų pasirengimą bei savybes, reikalingas disertacijos rengimui. Pateikus klausimų bloką, vertintas priėmimas į doktorantūrą. Teirautasi, ar stojimo į doktorantūrą metu vertinta stojančiųjų motyvacija padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Toliau respondentai išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Aiškintasi, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientai, kad galėtų stoti į universitetą. Norėta sužinoti, koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientai galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Galiausiai, prašyta atsakyti, kas turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, keliose darbovietėse dirba, pagrindinė mokslinė sritis, aukštosios mokyklos tipas, miestas, kuriame yra aukštoji mokykla.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-01-18 - 2017-02-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-01-18 - 2017-02-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) visų studijų sričių dėstytojai (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai).
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal aukštosios mokyklos tipą (universitetas ar kolegija), sektorių (valstybinis ar nevalstybinis), studijų sritį ir apskritį
Duomenų rinkimo metodas
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 412.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17