Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: magistrantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0319


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: magistrantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Master Level Students Survey, January – May, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: magistrantų tyrimas, 2017 m. sausis - gegužė = Preparing for Higher Education Studies: Master Level Students Survey, January – May, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0319.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių magistrantų požiūrį į pasirengimą studijoms ir identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimui.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokia yra jų studijų (mokslo, meno) sritis. Norėta sužinoti, ar bakalauro laipsnį įgijo toje pačioje studijų srityje bei ar tame pačiame universitete. Teirautasi, ar pasirinkdami magistrantūros studijas keitė miestą ir ar darė pertrauką tarp paskutiniųjų savo studijų ir dabartinių magistrantūros studijų. Teirautasi, ar stojimo į magistrantūros studijas metu vertinta stojančiųjų motyvacija bei ar tai padėjo atrinkti labiausiai motyvuotus studentus. Respondentų prašyta nurodyti, kokiame kurse studijuoja bei įvertinti, ar buvo lengva nuspręsti studijuoti bei kada apsisprendė studijuoti magistrantūroje. Aiškintasi, kokią studijų formą studijuoja bei kodėl studijoms pasirinko būtent šią studijų formą. Teirautasi, ar magistro studijų metu teko dalyvauti moksliniuose projektuose, skaityti pranešimus moksliniuose renginiuose, būti autoriais ar bendraautoriais straipsnių, knygų, knygų skyrių ir monografijų. Toliau prašyta nurodyti, kokie yra svarbiausi komponentai norint, kad stojantieji būtų pasirengę magistrantūros studijoms bei prašyta atitinkamai įvertinti savo paties ir kitų magistrantų pasirengimą šioms studijoms. Teirautasi, kaip jaučiasi pasirengę savo studijoms lyginant su grupiokais. Prašyta atsakyta, ar respondentams svarbu mokytis labai gerais pažymiais bei ar studijuodami magistrantūroje jaučiasi „savo rogėse“. Pateikus klausimų bloką, norėta išsiaiškinti, kiek respondentai įdėjo pastangų rengdamiesi magistrantūros studijoms. Pateikus dar vieną klausimų bloką, teirautasi, ką vertėjo daryti kitaip, kad būtų geriau pasirengę studijoms. Teirautasi, ar respondentai yra girdėję apie galimybę gauti valstybės teikiamą paramą (stipendiją, paskolą, išmoką, kompensaciją ir kt.) Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose vietose (VNF) studijuojantiems studentams. Žinančių apie tokią galimybę teirautasi į kokią valstybės paramą gali pretenduoti studentai, kurie studijuoja VNF vietose. Klausta, kokių patirtų finansinių sunkumų, jei respondentai būtų įstoję į VNF vietą. Aiškintasi, ar ėmė paskolą studijoms, kad galėtų studijuoti. Neėmusių paskolos prašyta atsakyti dėl kokių priežasčių to neplanuoja daryti. Toliau kalbant apie ateitį, visų respondentų teirautasi ar baigę šias studijas planuoja toliau studijuoti ir jeigu, taip, prašyta nurodyti studijų pakopą, specialybę ir aukštąją mokyklą. Nusprendusių tęsti studijas doktorantūroje teirautasi, kokios yra tokio sprendimo priežastys bei prašyta atitinkamai įvertinti savo pasirengimą šioms studijoms. Respondentų prašyta nurodyti, kokioje mokykloje, kokiame Lietuvos mieste, miestelyje ar kaimo tipo gyvenvietėje įgijo vidurinį išsilavinimą. Toliau teirautasi, ar yra dalyvavę nors vienoje olimpiadoje vidurinės, profesinės mokyklos 11-12 kl. ar gimnazijos III–IV kl. bei kiek dalykų mokėsi sustiprintu lygiu mokyklos baigiamaisiais metais. Norėta sužinoti, kiek laiko vidutiniškai kasdien respondentai praleido ruošdami namų darbus ir kiek apytiksliai knygų turėjo respondentų šeima namuose mokyklos baigiamaisiais metais. Toliau prašyta atsakyti, ar tuo metu, kai stojo į bakalauro studijas, turėjo studijuojančių brolių, seserų, ar respondentų šeima gaudavo paramą savivaldybės socialinės rūpybos skyriuje bei ar mokyklos baigiamaisiais metais turėjo bent vieną korepetitorių, kuris padėjo ruoštis egzaminams. Pateikus klausimų bloką, prašyta įvertinti mokymosi aplinką baigtoje mokykloje. Aiškintasi, koks apytiksliai buvo respondentų metinis vidurkis mokykloje baigiamaisiais metais. Toliau respondentai vertino dabartinę situaciją bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose bei išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Toliau aiškintasi, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientai galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Galiausiai, prašyta atsakyti, kas turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, išsilavinimas, ar gyvena studentų bendrabutyje, paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis magistrantūroje, ankstesnių studijų sritis, kelintu pageidavimu įstojo į programą bakalauro studijose, ar stojant į ankstesnę studijų programą buvo vertinta motyvacija, baigiamojo darbo ar baigiamųjų egzaminų įvertinimas ankstesnėse studijose, bendras bakalauro studijų vidurkis, darbinis statusas, darbo valandų skaičius per savaitę, darbo priežastis, darbo sąsajos su studijomis, baigę studijas ketina dirbti mokslo ir studijų institucijoje, tėvų (globėjų) išsilavinimas, ar tėvai (globėjai) ėjo vadovaujamas pareigas mokyklos baigiamaisiais metais, tėvų (globėjų) finansinė padėtis mokyklos baigiamaisiais metais, pajamos.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-01-26 - 2017-05-18
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-01-26 - 2017-05-18
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų magistrantūros studentai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal studijų sritį, apskritį, kurioje yra aukštoji mokykla, studijų formą, kursą ir aukštosios mokyklos teisinį statusą.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI;
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 493

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17