Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: verslo atstovų tyrimas, 2017 m. gegužė - rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0324


Antraštė:

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: verslo atstovų tyrimas, 2017 m. gegužė - rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Business Representatives Survey, May - August, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

MOKSLINIAI TYRIMAI = RESEARCH

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: verslo atstovų tyrimas, 2017 m. gegužė - rugpjūtis = Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Business Representatives Survey, May - August, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0324.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti verslo atstovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.

Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kokia jų įmonės MTEP bendradarbiavimo su universitetais, mokslinių tyrimų institutais patirtis bei su kuo įmonė per pastaruosius 5 metus turėjo bendrų projektų, pagal kuriuos vykdė MTEP veiklas arba pirko paslaugas. Aiškintasi, koks respondentų vaidmuo bendruose MTEP projektuose su universitetais, mokslinių tyrimų institutais. Prašyta nurodyti, keliuose iš viso MTEP projektuose su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais respondentų įmonė dalyvavo per pastaruosius 5 metus bei kada dalyvavo paskutinį kartą. Teirautasi, ar jų įmonė vykdo MTEP projektus pasitelkusi universitetų ir (ar) mokslinių tyrimų institutų darbuotojus tiesiogiai, ne per mokslo ir studijų institucijas. Klausta, ar respondentų įmonė norėtų vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais bei kokios yra tam svarbiausios priežastys. Nevykdančių prašyta atsakyti dėl kokių svarbiausių priežasčių jų įmonė iki šiol nevykdė MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais, o nenorinčių – kodėl nenori dalyvauti bendruose projektuose. Prašyta atsakyti, kas paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais. Toliau teirautasi, kodėl respondentų įmonė vykdo ar vykdė bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais bei kokiomis lėšomis jie yra vykdomi. Išvardinus sąrašą tarpininkų, prašyta nurodyti, kas iš jų įtraukė į bendrus MTEP projektus su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais. Toliau prašyta atsakyti su kokiomis bendromis kliūtimis respondentai susiduria įgyvendindami projektus su universitetais, mokslinių tyrimų institutais bei ar jų įmonė vykdė kartu su universitetais, mokslinių tyrimų institutais MTEP projektus, finansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau. Teirautasi, kokios didžiausios administracinės kliūtys, trukdančios sklandžiai vykdyti MTEP veiklas, finansuojamas viešojo sektoriaus lėšomis. Toliau apklausos metu aiškintasi, ar respondentai yra patenkinti iki šiol vykusių MTEP projektų su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais rezultatais bei kaip jie vertina santykį tarp iki šiol įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus ir iš to gautos naudos. Prašyta atsakyti, kuo respondentų įmonei buvo naudingi bendri MTEP projektai su universitetais ar mokslinių tyrimų institutais bei kaip bendrų MTEP projektų rezultatai buvo panaudoti finansinei naudai gauti. Teirautasi, ar ateityje ketina vykdyti MTEP projektus kartu su universitetais, mokslinių tyrimų institutais bei kiek tikėtina, kad ateityje vykdys bendrus MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais partneriais (universitetais, mokslinių tyrimų institutais).
Socialinės demografinės charakteristikos: įmonės teisinis statusas, įmonės kapitalas, įmonės amžius, darbuotojų skaičius, įmonės metinės pajamos, kurioje apskrityje registruota įmonė, įmonės MTEP veiklai artimiausias Sumanios specializacijos prioritetas, lytis, amžius, ar dirba (dirbo) universitete, mokslinių tyrimų institute, kada dirbo universitete, mokslinių tyrimų institute įmonėje, išsilavinimas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-05-16 - 2017-08-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-05-16 - 2017-08-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija MTEP veiklą vykdančių verslo įmonių vadovaujantys asmenys ir (arba) kiti asmenys, kurie yra susiję su įmonės MTEP veikla.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Siekta apklausti visą populiaciją - visas Lietuvos verslo imones, vykdančias MTEP veiklą.
Duomenų rinkimo metodas
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 490.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17