Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe 1990-2001


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEE_0051


Antraštė:

Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe 1990-2001

Lygiagreti antraštė:

Demokratijos stiprėjimas Vidurio ir Rytų Europoje 1990–2001 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEE: Studies from Eastern Europe = SEE: Rytų Europos studijos

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Roller, Edeltraud

Pirminė atsakomybė:

Rotman, David; Raychev, Andrei; Stoychev, Kancho; Hartl, J.; Misovic, J.; Mansfeldova, Zdenka; Saar, Andrus; Fuchs, Dieter; Klingemann, Hans-Dieter; Roller, Edeltraud; Weßels, Bernhard; Bruszt, Laszlo; Simon, Janos; Koroleva, Ilze; Staneika , E.; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Ališauskienė, Rasa; Siemienska-Zochowska, R.; Markowski, Radoslaw; Zagórski, Krzysztof; Campeanu, P.; Marginean, Ioan; Nemirovsky, V.; Levada, Yuri; Gudkov, Lev; Tos, Niko; Burov, I.; Churilov, Nikolay; Balakireva, Olga; Golovaha, Y.; Pakhomov, J. N.; Panina, N.

Tyrimo vykdytojai:

Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Raychev, Andrei, et al. Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe 1990-2001 [Electronic resource]. Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2005. (EVS: European Values Study). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Demokratijos stiprėjimas Vidurio ir Rytų Europoje 1990–2001 m.

Santrauka:

The study goal was to investigate current state of the democratic consolidation in the newly implemented democracies. Respondents were queried on following topics: political activities, such as discussions, convince friends, work in community, political meeting, contact politicians, work for party; meaning of democracy; respect for individual human rights; importance of freedom and equality; position towards Left-Right; membership in organisations and political parties; satisfaction with democracy; tolerance; free market economy; economic situation during present government, next year and compared to the socialist or communist regime; conditions of workers, peasants, middle class, entrepreneurs during present government and compared to the socialist/communist regime; corruption during present government; public safety during present government, next year and compared to the socialist or communist regime; income differences; one`s own financial situation compared to that of parents and neighbours; speed of change; satisfaction with present government and with the socialist/communist regime. Respondents were asked whether communism is a good idea; in which sphere country`s performance is better: in education, economy, poverty, black market, inflation, unemployment, public security, participation, corruption, public health, representation of interests or crime. Respondents were also asked about their pride in citizenship; pride to live in country. Probed were respondents` views on women care of house; homosexuals; abortion; trust in institutions; medical care; income limits; protection of citizens; ecology vs. economy; various conflicts, such as rich - poor, law-abiding - breaking, speak language - not; East - West (in Germany), left - right, young - old, church moral - not, nationalists - others. The survey queried respondents on measures such as police force against demonstrators; sentence against protestors, law against demonstrators, troops against strikes; big interests vs. all the people. As well respondents were asked whether they trust in government; is election the best way to choose government; is there need for parliament; how did they vote in last parliamentary election; what are their vote intentions; what spheres should be under government responsibility and what are governmental priorities. Respondents identified actions against bad governmental and local decisions; living conditions in western country; democracy in their own country. Country-specific questions for Russian respondents: do country has own, difficult way; will democracy problem be solved; what is national political situation; what are changes in political situation; what is the state of democracy; what are respondents` views on situation of political parties. Respondents were asked about development since the end of the socialist/communist regime; characteristics of capitalist and socialist economy; management of industrial enterprises; closeness to party; political protest; interest in government. Also probed were respondents` views on politics and politicians. And it was sought to find out respondents` satisfaction with changes and opinion on country where living is better, equality is better, people have greater influence; importance of various aspects such as everybody voice in public matters, work for all, equality, everybody well-off, no arbitrary will, no big income differences, no state interference, live without worries, rest and entertain, free organisations, free speech, access to culture. Social demographic characteristics: nationality, sex, age, social class, marital status, size household, occupation, income, education level, religion, degree of religiosity. Also encoded: main language (in Russia nationality); since when in neighbourhood; relations with neighbours; paid for work; reasons for not being paid; work full/part-time; monthly income compared to average; percent of savings; one`s own social class and that of the parents; entrepreneur in family; family produce agricultural goods; easy replacement for job; work overtime/extra work; income of extra work; region; Germany: size of household and persons over 18 years, East-West socialization.

Tyrimo tikslas - ištirti demokratijos įtvirtinimą naujosiose demokratijos keliu einančiose šalyse Respondentams buvo užduoti klausimai apie politinę veiklą, t. y. diskusijas, draugų įtikinimą, darbą bendruomenėje, politinius mitingus, susitikimus su politikais, darbą partijos labui; apie demokratijos reikšmę; pagarbą individualioms žmogaus teisėms; laisvės ir lygybės svarbą; respondento poziciją kairiųjų-dešiniųjų atžvilgiu; narystę organizacijose ir politinėse partijose; pasitenkinimą demokratija; toleranciją; apie laisvos rinkos ekonomiką; dabartinę ir ateinančių metų ekonominę padėtį, lyginant su socialistinės ar komunistinės santvarkos metais; darbininkų, valstiečių, vidurinės klasės, verslininkų padėtį valdant dabartinei valdžiai, lyginant su socialistine ar komunistine santvarka; korupciją valdant dabartinei valdžiai; visuomenės saugumą dabartiniu metu, kitais metais ir socialistinės ar komunistinės santvarkos metais; pajamų skirtumus; asmeninę finansinę padėtį, lyginant su tėvais ir kaimynais; pokyčių spartą; pasitenkinimą dabartine valdžia ir socialistine ar komunistine santvarka. Respondentų buvo klausta, ar komunizmas - tai gera idėja; kurioje srityje šalis tvarkosi geriau: švietimo, ekonomikos, skurdo, juodosios rinkos, infliacijos, nedarbo, visuomenės saugumo, visuomeninio aktyvumo, korupcijos, sveikatos apsaugos, interesų atstovavimo, nusikalstamumo. Taip pat respondentų klausta apie jų pasididžiavimą pilietybe; tuo, kad gyvena šioje šalyje. Tirta respondentų požiūris į moterų rūpinimąsi namais; homoseksualistus; abortus; pasitikėjimą institucijomis; sveikatos priežiūrą; pajamų ribas; piliečių ginimą; ekologijos ir ekonomikos priešpastatą; įvairius konfliktus, tokius kaip turtuoliai - vargšai, įstatymų laikymasis - laužymas; kalbų mokėjimas - nemokėjimas, Rytai - Vakarai (Vokietijoje), kairieji - dešinieji, senimas - jaunimas; Bažnyčia dorovinga - nedorovinga, nacionalistai - kiti. Tyrime nagrinėta, kaip respondentai vertina policijos panaudojimą prieš demonstrantus; bausmes protestuotojams, įstatymus prieš demonstrantus, kariuomenės panaudojimą prieš streikuotojus; stambių interesų grupių priešpastatymą visiems žmonėms. Specifiniai klausimai Rusijos respondentams: ar šalis eina savu sunkiu keliu; ar demokratijos problema bus išspręsta; kokia nacionalinė politinė padėtis; kokie politinės padėties pokyčiai; kokia demokratijos būklė; kaip vertinama politinių partijų situacija. Respondentai taip pat klausti apie plėtrą žlugus socialistinei ar komunistinei santvarkai; kapitalizmo ir socializmo ekonomiką; pramonės įmonių vadybą; artimumą partijai; politinį protestą; domėjimąsi valdžia. Užduoti klausimai apie respondentų požiūrį į politiką ir politikus. Be to siekta nustatyti pasitenkinimą pokyčiais; respondentų nuomonę apie tai, kurioje šalyje geresnis gyvenimas, geresnė lygybė, įtakingesni žmonės; kiek jiems gyvenime svarbūs tokie aspektai kaip kiekvieno žmogaus balsas viešuosiuose reikaluose; visiems užtikrintas darbas, lygybė, visuotinė gerovė, savivalės nebuvimas, nedideli pajamų skirtumai, valstybės nesikišimas, gyvenimas be rūpesčių, poilsis ir linksmybės, laisvos organizacijos, žodžio laisvė, kultūros prieinamumas. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė, lytis, amžius, socialinė klasė, šeiminė padėtis, namų ūkio dydis, profesija, pajamos, išsimokslinimas, religija, religingumo lygis. Dar koduota: pagrindinė kalba (Rusijoje tautybė); nuo kada gyvena šiose apylinkėse; santykiai su kaimynais; darbo užmokestis; kodėl už darbą nemoka; dirba visą ar ne visą darbo dieną, savaitę; pajamos per mėnesį, palyginti su vidutinėmis, santaupų procentas; respondento ir jo tėvų socialinė klasė; šeimyninė ranga; šeima gamina žemės ūkio gaminius; laikinas darbas; viršvalandinis ir papildomas darbas; pajamos iš papildomo darbo; regionas; Vokietijoje: namų ūkio dydis ir asmenys, kuriems daugiau kaip 18 metų, Rytų - Vakarų socializacija.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1990-06-01 - 1992-11-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-06-01 - 1992-11-15
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas I stage: Bulgaria, Czechoslovakia, Estonia, East Germany, Hungary, Russia, Lithuania, Poland, Rumania, Slovenia, Ukraine II stage: Belarus, Bulgaria, Czechia, Estonia, East Germany, West Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Ukraine 10 025 respondents distributes according countries as follows: Albania - 1000, Bulgaria - 989, Chechoslovaki - 1076, Estonia - 999, Hungary - 987, Latvia - 999, Lithuania - 1000, Poland - 1000, Rumania - 1000, European Russia - 975.
Analizės vienetas Individuals
Duomenų rūšis Cumulated survey data.
Finansavimo šaltinis German Research Foundation, Bonn
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Basic core questionnaire in English. Structured questionnaires in the native language of the participating countries: Belarus: Belarusian, Russian Bulgaria: Bulgarian Czech Republic: Czech Estonia: Estonian, Russian East Germany: German West Germany: German Hungary: Hungarian Latvia: Latvian, Russian Lithuania: Lithuanian, Russian Poland: Polish Romania: Romanian Krasnojarsk: Russian Russia: Russian Slovakia: Slovak Slovenia: Slovenian Ukraine: Ukrainian, Russian
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Duomenų šaltiniai
ZA3999por ZA3218por
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas Category A (data and documents are released for academic research and teaching)

Autorinės teisės:

ZA


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Kodų knyga 3727.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17